1. adventná nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Jer 33,14–16)

(14) Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. (15) V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. (16) V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.

(Jer 33,14–16)
Audionahrávka zamyslenia…

Dnešnou nedeľou sa začína Adventné obdobie. Vieme, že slovo advent preložené do slovenčiny znamená príchod. Myslíme na Ježišov príchod, keď sa narodil v Betleheme. Očakávame jeho príchod v sláve na konci vekov. No Ježiš nie je len v dávnej minulosti alebo vzdialenej budúcnosti. On prichádza aj teraz – už nie ako malé dieťa a ešte nie ako silný vládca. Prichádza k nám vo sviatostiach, najmä v Eucharistii, a tiež vo svojom slove, či presnejšie ako Slovo.

Optikou viery môžeme zachytiť, ako sa k nám Boh neustále približuje a prihovára. Jeho príchod skrze slovo býva často veľmi zaujímavý, lebo človek si môže vybrať, či bude počúvať alebo nie. Príkladmi prijatia slova sú sv. Anton Pustovník či sv. Augustín. Vieme, že obidvaja dali priestor Božiemu slovu, ktoré premenilo ich životy. Starozákonný prorok Jeremiáš má tiež bohatú osobnú skúsenosť so slovom. Negatívnym príkladom je Jeremiášov súčasník, kráľ Sedekiáš. Pozrime sa na túto postavu bližšie.

Dnešné čítanie z Jeremiáša hovorí o spravodlivom výhonku, ktorý vyklíči z Dávida (v. 15). Pôvodne mal byť tým výhonkom práve Sedekiáš (Jer 23,5–6). Traja predchádzajúci králi Joachaz, Joakim a Jechoniáš priviedli dávidovskú kráľovskú líniu do slepej uličky (Jer 22). Prvý zomiera v zajatí v Egypte. Druhý vládne nespravodlivo a jeho mŕtvola je zaslúžene zhanobená. Tretí je odvedený do babylonského zajatia. Jeremiášova reč o zlých pastieroch (Jer 23,1–4) sa týkala práve týchto nehodných panovníkov.

Sedekiáš mal všetky predpoklady byť kráľom na správnom mieste. Jeho meno sa prekladá Pán je moja spravodlivosť. Výraz spravodlivý výhonok (hebr. cemach caddíq) jednoducho znamená, že je legitímnym potomkom Dávida (Rückl, 129–130). Zdalo sa, že na scénu konečne vstúpil niekto, kto bude verným nositeľom Božích prisľúbení. Ale Sedekiáš aj napriek dobrej východiskovej pozícii nenaplnil očakávania. Nepočúval Božie rady, vzbúril sa proti Babylonu a bol vzatý do zajatia.

Keď teda v dnešnom úryvku (Jer 33,14–16) opäť čítame staršie proroctvo (Jer 23,5–6) o spravodlivom výhonku, ktorý vyklíči z Dávida, už sa tu nemyslí na Sedekiáša. Slovo kráľ sa tu dokonca vôbec nenachádza. Môžeme povedať, že dávidovský kráľovský rod, ktorý mal spolu s chrámom v Jeruzaleme slúžiť ako viditeľný a hmatateľný znak Božej prítomnosti (Clements, 200), stroskotal. Meno, ktoré najprv patrilo kráľovi, sa teraz stáva novým názvom pre mesto Jeruzalem; Pán – naša spravodlivosť (v. 16).

Boh dáva svojmu ľudu cez Jeremiáša novú nádej, ale aj novú úlohu. Čosi z toho platí aj pre nás kresťanov. Okoliu má byť zrejmé, že našou spravodlivosťou je Boh. Nestačí volať sa Sedekiáš, rovnako ako nestačí nosiť meno kresťan. Slovo sa chce stať telom a to je program adventnej prípravy. Nakoniec je tu otázka identity spravodlivého výhonku. Kto bude ten legitímny potomok Dávida a odkiaľ vyklíči? Písmo nás vedie k stále hlbšiemu poznaniu, že právo a spravodlivosť prinesie definitívne ten, kto pochádza od Boha a vládne láskou a pokorou – Boží syn Ježiš Kristus.

Všetkým vyprosujem požehnanú nedeľu a celé Adventné obdobie. Ďakujem v mene našej mini-redakcie v zložení sestra Noemi, Jožko Kovalík, Jozef Kohut za priazeň v uplynulom liturgickom roku.

Foto: Yøe Kovalík.
Literatúra:
CLEMENTS, R. E., Jeremiah (Interpretation, a Bible Commentary for Teaching and Preaching; Atlanta, GA 1988).
RÜCKL, J., Jeremiášovy výroky o judských králích. In PRUDKÝ, M. a kol., Obtížné oddíly Zadních proroků (Praha 2016).

2 Comments on “1. adventná nedeľa C – slovo k prvému čítaniu (Jer 33,14–16)”

  1. Pochválený buď Ježiš Kristus!
    Ďakujeme aj my celej redakcii, že nám podávate odborné a zrozumiteľné komentáre k jednotlivým čítaniam na nedeľu. Veľmi nám to pomáha lepšie pochopiť Božie slovo a Božie konanie. V týchto čítaniach nachádzame aj znamenia pre dnešné časy. Prajeme Vám v adventnom období radostné očakávanie narodenia Božieho syna, Nech Vašu službu v prospech nás veriacich laikov aj naďalej osvecuje Duch Svätý a požehnáva Pán. Prajeme Vám veľa zdravia a radosti. Boh s nami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *