Piatok po 3. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 9,1–20)

(1) Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi (2) a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. (3) Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. (4) Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ (5) On povedal: „Kto si, Pane?“ A ten: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. (6) Ale vstaň, chod‘ do mesta a povedia ti, čo máš robiť.“ (7) Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. (8) Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. (9) Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil. (10) V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš, a Pán ho vo videní oslovil: „Ananiáš!“ On povedal: „Tu som, Pane.“ (11) A Pán jemu: „Vstaň a chod‘ do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla prímením Tarzského; práve sa modlí (12) a vidí muža menom Ananiáša, ako vchádza a vkladá naň ruky, aby sa mu vrátil zrak.“ (13) No Ananiáš odpovedal: „Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. (14) Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.“ (15) Ale Pán mu povedal: „Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela; (16) a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno.“ (17) Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal: „Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý.“ (18) Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť. (19) Potom prijal pokrm a zosilnel. Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku (20) a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom.

Sk 9,1–20

Na začiatku Skutkov apoštolov sme ešte krátko počuli Ježišov hlas (Sk 1,7.8). Ale od nanebovstúpenia sa Ježiš (pochopiteľne) odmlčí a hovorí prostredníctvom svojich nasledovníkov, ktorí ohlasujú, že bol vzkriesený z mŕtvych. Pri obrátení, či presnejšie pri povolaní Šavla, zaznie jeho hlas znova. Spolu so Šavlom a jeho spoločníkmi aj my môžeme počuť oslovenie: „Šavol, Šavol…“ (v. 4). Hneď nie je jasné, kto prehovoril, ale Šavol sa zmôže na otázku: „Kto si, Pane?“ a dostáva odpoveď: „Ja som Ježiš…“ (v. 5). Ježiš teda svojím slovom znova vstupuje na scénu. Tým sa zvýrazňuje vážnosť udalosti. Na toto stretnutie s Ježišom sa Pavol odvoláva v úvode svojich listov, keď sa predstavuje, že je povolaný za apoštola. Boží spôsob komunikácie je pekný v tom, že nás pozná a volá po mene.

Motív svetla a opakované volanie mena môžu evokovať horiaci krík a oslovenie: „Mojžiš, Mojžiš“ (Ex 3,4). V Knihe Exodus si Pán povolal Mojžiša, aby viedol ľud na slobodu, a odhalil mu svoje meno Ja som, ktorý som (Ex 3,14). Aj v našom čítaní zo Skutkov je s povolaním spojené odhalenie mena; Ja som Ježiš. V obidvoch prípadoch ide o teofániu – zjavenie sa Boha. Rozdiel je v tom, že Šavol je predsa len povolaný aj k obráteniu. Aby sa z prenasledovateľa Ježiša stal jeho svedok a apoštol, musí zmeniť svoj život. Ale nejde iba o vonkajšie skutky. Pavol, ktorý ako pravoverný Žid očakáva príchod mesiáša, musí vo svojom vnútri prijať, že mesiášom je ukrižovaný židovský kráľ (Fitzmyer, 421). Cesta vedie cez cirkev. Spoločenstvo učeníkov v Damasku je miestom, kde Šavol robí svoje prvé kroky vo viere.

Šavol ako nadšený konvertita hneď v synagógach ohlasuje, že Ježiš je Božím Synom (v. 20). Tento motív je v Skutkoch apoštolov nový. Titul Boží Syn vyjadruje jedinečný vzťah Ježiša k Bohu Izraela, k Bohu Starého zákona. Musíme zobrať do úvahy, že spisy Nového zákona nie sú učebnicami dogmatickej teológie a presné formulácie viery v Najsvätejšiu Trojicu prídu trochu neskôr. Ale čo si môžeme všimnúť je, že učeníci v evanjeliu nechápali, že v osobe Ježiša je s nimi Boh, že on je Boh. V prípade Šavla sa tak deje čosi veľké a tajomné. Na ceste viery v Ježiša hĺbkou svojho poznania predbehne mnohých. (Fausti, 482–483). Ako veľmi sa zmenila Pavlova predstava o Bohu.

Ježiš aj dnes volá naše meno a dáva sa nám spoznať ako Boží Syn. Nech nás vedie stále hlbšie k poznaniu, aký je náš Boh.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Heartbeat – Oblečiem si chválu
Literatúra:
Fausti, S., Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1–12 (Praha 2017).
Fitzmyer, J. A., The Acts of the Apostles (New Haven; London 2008).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *