Streda po 3. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 8,1b–8)

(1b) V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie. (2) Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali. (3) Ale Šavol ničil Cirkev, vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia. (4) Tí, čo sa rozpŕchli, chodili a hlásali slovo. (5) Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. (6) Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. (7) Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. (8) A v meste nastala veľká radosť.

Sk 8,1b–8

Doteraz sme sa prostredníctvom Skutkov apoštolov pohybovali iba po území Jeruzalema. Umlčanie Štefana dáva veci, resp. ľudí, do pohybu. Jeruzalem sa pre Ježišových nasledovníkov stáva nebezpečným miestom, lebo sa tu začína prenasledovanie. Kým apoštoli zostávajú, iní utekajú preč. Nerobia to zo zbabelosti, ale preto, že sú opatrní a múdri. Súčasne vzniká príležitosť ohlasovať slovo inde; najprv v Júdsku a Samárii.

Rozpŕchnutie sa kresťanov (v. 1.4) má ešte jeden zaujímavý rozmer. My zvykneme brať v negatívnom význame, že sa rozutekali. Ale pozitívne by sa dalo povedať, že boli rozosiati (prvotný význam tu použitého gr. slovesa diaspeirō je rozosievať). Kto ich rozosial? Na prvý pohľad to spôsobili ich prenasledovatelia. Ale hlbší pohľad nám umožňuje vidieť iného rozsievača; vietor Ducha, ktorého Ježiš zoslal na svojich učeníkov.

Jeden z „rozosiatych“ je Filip; po Štefanovi (v. 2) a Šavlovi (v. 3), tretia postava pomenovaná vlastným menom v našom dnešnom úryvku. Ešte o ňom bude reč zajtra. Dnes si povedzme iba, že jeho meno prezrádza grécky pôvod a účinkuje v Samárii. Dostáva sa medzi ľudí, s ktorými mali Židia veľké kontroverzie. Ale je schopný úspešne ohlasovať Krista – Mesiáša Ježiša. Podrobnosti nie sú uvedené, ale ovocie jeho prítomnosti áno; oslobodenie posadnutých a uzdravenie chorých (v. 7).

Prítomnosť nás kresťanov, Ježišových učeníkov, nech prináša prostrediu, v ktorom sa nachádzame, oslobodenie a uzdravenie. Aj my sme už dlhší čas v nečakanej situácii, ale Ježišov Duch nás rozosieva tam, kam by sme sa z vlastného rozhodnutia možno nikdy nevybrali. Máme nádej, že na konci bude radosť ako v Samárii.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Úžasný Pán
Literatúra:
Fausti, S., Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1–12 (Praha 2017).
Panczová, H., Grécko-slovenský slovník (Bratislava 2012).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *