Pastiersky list k Roku milosrdenstva

logo milosrdenstva

Drahí bratia a sestry,
dnes prežívame pätnásty deň filipovky, ktorou sa pripravujeme na sviatok Narodenia nášho Pána
Ježiša Krista. Tento rok má naša príprava výnimočný rozmer, lebo dňa 8. decembra sa začne Svätý rok
milosrdenstva.

Pred päťdesiatimi rokmi sa skončil Druhý vatikánsky koncil. Pri jeho otvorení naznačil rímsky
pápež sv. Ján XXIII. novú etapu života Cirkvi: „Dnes Kristova nevesta uprednostňuje používanie lieku
milosrdenstva…“ V tom istom zmysle sa na záver koncilu vyjadril aj rímsky pápež bl. Pavol VI.:
„Starobylý príbeh o dobrom Samaritánovi slúžil za príklad a pravidlo… Namiesto ubíjajúcich diagnóz
povzbudivé lieky; namiesto smutných predpovedí posolstvá dôvery…“
Terajší Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa začne na
sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou. Potom, na nasledujúcu nedeľu, bude otvorená
svätá brána Baziliky sv. Jána v Lateráne i ostatných pápežských bazilík. V tú istú nedeľu sa v každej
miestnej cirkvi otvorí podobná Brána milosrdenstva na celý svätý rok, ktorý sa skončí 20. novembra
2016 na nedeľu Krista Kráľa.

Teológovia učia, že milosrdenstvo je súhrnom Božích vlastností a dokonalostí, mimo Boha, voči
ľuďom. Dokazuje to Biblia, Tradícia aj celý život viery Božieho ľudu. Bolo by zaiste ťažko všetky tieto
prejavy vypočítať, keďže väčšinou sú so živou vrúcnosťou vpísané do duše a svedomia ľudí. Tak ako
dokonalosť nekonečného Boha aj jeho milosrdenstvo sú v sebe nekonečné. Preto je nekonečná a
nevyčerpateľná Otcova ochotná vôľa prijať aj márnotratných synov, ktorí sa vracajú do jeho domu.
Taktiež je nekonečná i radosť a moc odpustenia, ktoré ustavične vyvierajú z podivuhodnej ceny
Synovej obety. Nijaký ľudský hriech túto moc nemôže prevýšiť ani obmedziť. V človekovi jej môže
postaviť hrádzu jedine nedostatok dobrej vôle, neochota obrátiť sa a robiť pokánie, odporovanie milosti
a pravde, najmä odmietaním svedectva kríža a Kristovho zmŕtvychvstania. Preto Cirkev vyznáva a
hlása obrátenie (porovnaj encykliku o Božom milosrdenstve Dives in misericordia – bod 13).
Počas slávenia svätého roka budeme ďakovať Bohu za dar rímskeho pápeža sv. Jána Pavla II. –
„pápeža Božieho milosrdenstva“, ktorý nás oboznámil s obsahom posolstva, ktoré dal Ježiš svetu skrze
sv. Faustínu. Z jej Denníčka uvedieme niektoré dôležité Ježišove odkazy ľudstvu: „Kým prídem ako
spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva“ (D 83), [preto] „Nech sa nebojí
priblížiť žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát… [lebo] ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti
k prameňu môjho milosrdenstva“ (D 699). „Modli sa neustále túto korunku… Ktokoľvek sa ju bude
modliť, dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo. Kňazi ju budú podávať hriešnikom ako poslednú
záchranu… Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti“ (D
687). Tieto citáty dosvedčujú, že v Denníčku sv. Faustíny sú slová dôvery i veľmi vážne varovanie pred
zatratením. Každý človek sa slobodne rozhoduje, čo si vyberie, za čím pôjde,
i s dôsledkami pre celú večnosť.

Posolstvo o Božom milosrdenstve, ktoré sa má ohlasovať slovom, skutkom
a modlitbou, sa veľmi rýchlo rozšírilo po celom svete a dotklo sa miliónov ľudí. Ako
prejav veľkého Božieho milosrdenstva vnímame i slovenskú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie
v centre tajomstva milosrdenstva v svätyni v poľských Lagievnikách. S otvoreným srdcom sme prijali
úmysel Svätého Otca celý rok meditovať a prežívať tajomstvo milosrdenstva. Zjednocujeme sa
s odporúčaniami, ktoré nám ponúkol. Podľa ustanovujúcej buly Svätého Otca je „milosrdenstvo cesta, ktorá spája Boha a človeka, lebo otvára srdce nádeji, že sme navždy milovaní napriek našej ohraničenosti hriechom“ (2). Slovo
milosrdenstvo v Starom a Novom zákone patrí k najčastejším. V liturgii svätej omše a sviatostí
latinského obradu sa pojem milosrdenstvo vyskytuje často, napr. v Tridentskom misáli je to
412 krát. V bohoslužbách byzantského obradu je množstvo tropárov, stichír a ďalších textov, ktoré
vyjadrujú vďaku za to, že zmŕtvychvstalý Pán preukázal svetu veľké milosrdenstvo. Cirkevné
a pápežské dokumenty ponúkajú Cirkvi smernicu o aktuálnosti, potrebe a povinnosti vyznávať toto
tajomstvo.

Mimoriadny svätý rok je skutočným „časom milosti“; je to aktuálna výzva na prebudenie
svedomia, často znecitliveného voči dráme chudoby a núdze. Prijatie Božieho milosrdenstva je
neoddeliteľne spojené s uskutočňovaním skutkov telesného a duševného milosrdenstva. Súčasná
utečenecká kríza predstavuje zástupy ľudí v ohrození života, naozaj hladných, smädných,
prenasledovaných, hmotne a duchovne núdznych a chudobných, mnohí sú navyše opovrhovaní. Voči
tomuto žalostnému javu jestvujú mnohé protichodné postoje. Nám nech je východiskom postoj Ježiša
Krista: Kristus vyzýva byť milosrdnými a ponúka svoj príklad. Ježiš milosrdenstvo dáva i vyžaduje.
V tomto svätom roku otvára Cirkev svoje srdce i tým, ktorí žijú na najrozličnejších perifériách
sveta, ktorí sú značne zranení, ktorí nemajú hlas, alebo ich hlas sa oslabil alebo zamĺkol pre
ľahostajnosť bohatých národov. Cirkev sa cíti povolaná liečiť tieto zranenia olejom útechy a obviazať
balzamom milosrdenstva. Chce, aby sa ponuka odpustenia dostala k všetkým, nevynímajúc ani
zločinecké skupiny, ani páchateľov a komplicov korupcie. Aj tieto skupiny sú pozvané obrátiť
sa, zanechať doterajší štýl života a podriadiť sa spravodlivosti.

Svätý Otec František chce, aby všetci veriaci zakúsili blízkosť Boha – Otca. Preto vyhlásil široké
možnosti odpustenia hriechov – od ktorých rozhrešenie je vyhradené biskupovi alebo priamo rímskemu
pápežovi – a získania odpustkov. Prispôsobil podmienky chorým, nevládnym a opusteným, ba i
väzňom, pretože Božie milosrdenstvo dokáže premeniť srdce každého človeka. Tajomstvo
milosrdenstva chce Svätý Otec premeditovať i s mladými ľuďmi z celého sveta koncom júla 2016
v Krakove počas Svetových dní mládeže. Ústrednou témou stretnutia sú slová: „Blažení milosrdní, lebo
oni dosiahnu milosrdenstvo“. Milosrdenstvo Božie má schopnosť prekračovať hranice Cirkvi a spája
nás s monoteistickými náboženstvami, ktoré tiež považujú milosrdenstvo za základnú Božiu vlastnosť.
Preto prežívanie roka v milosrdenstve nás môže urobiť otvorenejšími pre medzináboženský dialóg.
Každý má byť iniciatívny podľa hlasu svojho srdca. Nech sa každé spoločenstvo, každá farnosť,
škola, hnutie a združenie, kde sú kresťania, stane oázou Božieho milosrdenstva a miestom ľudského
prijatia. Povzbudzujeme k dennej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v rodinách i farnostiach
o 15. hodine. Modlitba sa môže konať i večer, a to v spoločenstve viacerých rodín. Do každej rodiny nech sa dostane obraz Božieho milosrdenstva v rámci putovania vo farnosti alebo
v niekoľkých rodinách, aby už v tomto dome zostal natrvalo. Spoločne i osobne si
možno vykonať púť do chrámov Božieho milosrdenstva alebo do chrámov, ktoré budú
v diecézach vyznačené na získavanie odpustkov svätého roka. Jeden deň v mesiaci
venujme výhradne téme a modlitbe v rámci úcty Božieho milosrdenstva.
Povzbudzujeme ku konaniu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva, aby sa nikto v našej
blízkosti necítil neprijatý, osamotený a bez lásky. K týmto aktivitám prizývajme všetkých, od
najmenších po najstarších. Nech každý muž a každá žena prejavuje skutky milosrdenstva voči každému
dieťaťu i dospievajúcemu, zdravému i chorému, a nech s dôverou a bez prestania opakuje: „Rozpomeň
sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov“ (Ž 25, 6). Takto sa
najlepšie pripravíme na druhý Pánov príchod, keď príde ako Sudca súdiť všetky národy (porov. Mt 25,
31n).

Ďakujeme všetkým za prejavy milosrdenstva najmä v rodinách, kde chorí a starí cítia blízkosť
a záujem svojich detí a známych. Ďakujeme za výrazný postoj milosrdenstva voči životu, ktorý ste
prejavili v septembrovom Pochode za život v Bratislave, lebo život každého je nesmierne vzácny. Tieto
prejavy vytvárajú nádej, že milostivý čas roka milosrdenstva prinesie duchovný úžitok v živote
veriacich i celej spoločnosti.
Na duchovnú púť filipovkou i jubilejným rokom vám zo srdca žehnáme v mene Otca i Syna
i Svätého Ducha. Amen.

Biskupi Slovenska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *