Piatok po 5. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 15,22–31)

(22) Apoštoli a starší sa s celou cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi. (23) Po nich poslali tento list: „Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. (24) Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. (25) Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, (26) ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. (27) Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. (28) Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: (29) zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohoto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!“ (30) Keď ich vypravili, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. (31) Keď ho prečítali, radovali sa z tejto útechy.

Sk 15,22–31

Predvčerom sme opustili Pavla a Barnabáša v situácii, keď prišli do Jeruzalema z Antiochie, aby predniesli apoštolom spor, ktorý vznikol z rozdielnych názorov na to, či je obriezka nutná pre spásu pohanov. Medzitým prebehol tzv. apoštolský snem. Na ňom Peter vyznal vieru, že spása pre všetkých bez rozdielu je možná len milosťou Pána Ježiša (Sk 15,11). Po dlhom dohadovaní sa rozhodlo, že kresťanov z pohanstva neslobodno znepokojovať (obriezkou), ale majú rešpektovať cítenie kresťanov zo židovstva vo veciach jedla a manželstva (Sk 15,19).

Dnes sa vraciame späť práve v momente rozhodnutia poslať do Antiochie list, tzv. Jeruzalemský dekrét, ktorý obsahuje vyššie uvedenú odpoveď. Všimnime si iba jednu zaujímavú vec. Úvod listu označuje adresátov, že sú to bratia z pohanov (v. 23). Veriaci zo Židov nazývajú veriacich z pohanstva bratmi. V rámci Židovského národa boli všetci bratia, ostatní boli pre nich cudzincami. Je to veľký posun v myslení a v postoji. Napriek odlišnému pôvodu a kultúre, napriek rozdielom, je možné bratstvo, blízkosť, porozumenie.

Svet, v ktorom by všetci boli úplne rovnakí, by bol spočiatku super, ale po čase by prišla monotónnosť a nakoniec by to vrcholilo hrôzou, pretože identické osoby sa neznesú. Rozdiely sú prameňom života a jeho základným princípom. Je prirodzené, že v rozdielnosti dochádza aj ku konfliktom, ale tie umožňujú rásť. A rast je možný, keď konflikty prijmeme, pomenujeme a spracujeme.

Anna Bissi

Celá 15. kapitola Skutkov apoštolov svedčí o tom, ako prvotná cirkev rástla v bratskej láske vďaka rozdielnym názorom a napriek konfliktom. Kiež aj my rastieme v prostredí Cirkvi, v našich rodinách, aj vzťahoch.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Križiaci – Kvapky
Zdroj: BISSI, A., Konflikty a emócie. Seminár o riešení konfliktov (Košice 2018).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *