15. nedeľa v Cezročnom období [rok A]

pole

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“ 

Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť.‘ Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“

(Mt 13, 1 -23)

Je zaujímavé čítať toto evanjelium, keď je čas žatvy. Včera sa ponáhľali poľnohospodári so žatvou, pretože prichádzala búrka. Samozrejme, toto bolo dôležitým momentom pri zbere úrody. Napríklad dážď môže výrazne ovplyvniť nielen zber úrody, ale aj samotnú kvalitu úrody. Už zabúdame na dôležitosť kvality. Každý chce iba kvantitu. Množstvo sa stalo pre nás dôležitým faktorom. Nepozeráme na to, či materiál, tovary a služby sú kvalitné. Pozeráme iba na cenu a množstvo. Dnes nám Ježiš do popredia kladie práve kvalitu. O nej hovorí v súvislosti s úrodou. Či aj naša práca nie je výsledkom tvrdej práce? Či aj my prostredníctvom práce nevytvárame hodnoty? Každá práca je dôležitá. Neexistuje menej dôležitá práca a ani viac dôležitá práca. Existuje práca, ktorá si vyžaduje plné sústredenie sa človeka, jeho nadšenie, lásku, pozornosť a starostlivosť. Rozsievač sa musí v správnom čase rozhodnúť, čo bude siať. Jeho úlohou je správne naplánovať čas sejby, druh pestovanej plodiny a aj jej odrodu. Nesmie zabúdať na starostlivosť v jednotlivých etapách rastu plodiny. A keď plodina vyrastie, musí sa správne rozhodnúť, kedy je správny čas na zber úrody. Rozsievač je ten, ktorého odbornosť je vysoká vo viacerých odboroch. Je tým, ktorý neúnavne pracuje. Nedbá na počasie, neúspechy, pot stekajúci po jeho tvári, vysmievajúcich sa ľudí, problémy s technikou a podobne. Nepozerá na to, že nie všetky semená mu prinesú rovnakú úrodu. Ba naopak, je tým, ktorý má stále radosť z dobre vykonanej práce. Neváha pracovať, aby uživil nielen seba a svoju rodinu, ale všetkých, ktorí si od neho kupujú plodiny. Veľmi dbá na kvalitu svojej práce. Snaží sa pracovať tak usilovne, že nehľadí na námahu. Každý človek sa môže rozhodnúť, ako bude k práci pristupovať a aké budú jeho výsledky práce. Neustále počúvame množstvo negatív, ktoré nás často deprimujú a nemotivujú. Skúsme si dnes zobrať príklad z rozsievača, ktorý vedel, že každé zasiate semeno neprinesie úrodu. Napriek tomuto poznaniu rozsieval. Neváhajme sa k našej práci a jej výsledkom postaviť pozitívne. Nečakajme, kým niekto bude motivovať nás. Buďme ľuďmi, ktorí sa ponáhľajú pracovať na kvalite a nenechajú sa znechutiť neúspechmi. Ba naopak, tieto neúspechy sú pohnútkou k ešte väčším úspechom, pretože Boh dáva vzrásť všetkému a požehnáva každú námahu.

© Jaroslava Kmecová, 03. 07. 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *