2. adventná nedeľa rok C – pohľad psychológa

V nedeľnom evanjeliu môžeme čítať o tom, že sa máme pripraviť na Pánov príchod. Toto posolstvo vychádza z úst Jána Krstiteľa. Ján hovorí o pripravenosti, aby nás nezaskočil Ježišov príchod. Rozmýšľal som o téme dnešnej úvahy. Rozhodol som sa o zameranie mojich myšlienok práve na pripravenosť. Pripravenosť sa mne osobne spája s pojmom školská zrelosť. O čo ide?
Školská zrelosť sa týka detí okolo 6 roku života, ktoré majú zo škôlky nastúpiť do prvého ročníka základnej školy. Zrelosťou sa v tomto kontexte rozumie fyzická a duševná dispozícia potrebná práve pre vstup do školy. Je výsledkom dovtedy prebiehajúcich procesov  vo vývoji dieťaťa, ktoré potrebné pre úspešné zvládnutie požiadaviek školy. Školská zrelosť sa delí v rámci posudzovania na 1. fyzickú, kde sa berie do úvahy výška a hmotnosť dieťaťa. Tieto údaje sú pre dievčatá a chlapcov trochu rozdielne.
Ďalšou zrelosťou je 2. percepčná a kognitívna zrelosť, ktorá sa zameriava prevažne na úroveň vnímania a poznávania. Posudzuje sa zrakové a sluchové vnímanie, zraková a sluchová diferenciácia, zraková analýza a syntéza, sluchová analýza a priestorová orientácia. Z tejto časti len námatkovo spomeniem, čo by dieťa už malo ovládať. Malo by napríklad už vedieť rozlišovať o pomenovávať rôzne tvary ako kruh, štvorec; rozpoznávať prvé písmeno v slove; napodobňovať jednoduchý rytmus; rozlišovať polohu veci alebo osôb v priestore (hore, dole, vpredu, vzadu).
Existuje tiež 3. motivačná, sociálna a emocionálna zrelosť. Čo sa týka sociálnej zrelosti, taktiež spomeniem iba pár vecí, ktoré by už mal prvák ovládať. Mal by byť schopný pracovať v skupine, tlmiť svoje požiadavky a potreby v snahe dosiahnuť spoločné dobro. Sociálna zrelosť sa prejavuje aj v zvládaní samoobslužných činností, ako napríklad samostatné obliekanie, chodenie na WC, schopnosť sa samostatne naobedovať v jedálni. Pri emočnej zrelosti je to v tomto období napríklad afektované správanie, ktoré ustupuje do úzadia, prejavy hnevu sú skôr už iba slovného rázu, bez fyzických atakov. Motivačná zrelosť sa týka hlavne motivácie učiť sa a zvládať tak školskú prácu.
V rámci školskej pripravenosti by malo dieťa ovládať, ako sa má spávať k svojmu učiteľovi, vedieť rešpektovať dospelých, taktiež vedieť rešpektovať rôzne normy správania, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie v škole.
Ak väčšinu z týchto „nárokov“ dieťa zvláda znamená to, že dieťa sa lepšie adaptuje na školské prostredie, lepšie znáša nároky, ktoré sú naňho kladené a pod. Je týmto pripravené na podstatný medzník v jeho živote a to vstup do školy.
Aj my počúvame, že máme byť pripravení. Pri príchode Božieho kráľovstva by sme mali už mať, ako správni veriaci, určité dispozície, ktoré by nám uľahčili vstup do večného života. Naše srdce by malo byť čisté, k čomu je potrebné pristupovanie k svätej spovedi a následné vyhýbanie sa hriechu; mali by sme sa snažiť konať dobro a milovať svojich blížnych, atď. V podstate by sme sa mali snažiť kráčať po takej ceste, kde sa na jej konci môžeme obzrieť späť a povedať: Pane Ježišu táto moja cesta sa snažila z väčšej časti, sledovať, kopírovať tú po, ktorej si nám kázal a aj si kráčal ty sám. Síce sem tam je trošku pokrivená, hrboľatá, s menšími a možno aj s väčšími vybočeniami, ale nakoniec som došiel do správneho cieľa a to k tebe – Pane.
Zamyslime sa teda v tomto adventnom čase viac na to, či sme pripravení na príchod Ježiša do našich sŕdc, či máme všetky potrebné dispozície na to, aby sme mohli vstúpiť do večného života.
© Mgr. Peter Chomjak, 8.12.2012