Ďakovný akatist, 28. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha

„On sa vrátil a veľkým hlasom oslavoval Boha“

Nekonečný Kráľu vekov, svojou božskou Prozreteľnosťou riadiš celý svet a všetky cesty ľudského života. Ďakujeme ti za všetky viditeľné a neviditeľné dobrodenia, za náš pozemský život, aj za budúcu blaženosť v nebeskom kráľovstve. Sprevádzaj nás aj naďalej svojou nekonečnou láskou. My ti spievame: Sláva ti, Bože, naveky – Sláva ti, Bože, naveky.
IKOS 1
Keď som ako slabé a bezmocné dieťa prišiel na tento svet, tvoj anjel rozprestrel ochranné krídla nad mojou kolískou. Odvtedy tvoja láska žiari nad celým mojím životom. Zázračne ma vedieš po ceste do večnosti. Nesmierne sú dary tvojej Prozreteľnosti, ktorými ma neustále zahŕňaš od prvej chvíle môjho života, preto ti ďakujem a volám so všetkými, ktorí ťa vyznávajú:
Vďaka ti, že si ma povolal k životu.
Vďaka ti, že si mi dal poznať krásu vesmíru.
Vďaka tvojej nesmrteľnosti uprostred pominuteľného sveta.
Vďaka ti za viditeľné i neviditeľné dobrodenia.
Vďaka ti, že si mi odkryl nebo a zem ako večnú knihu múdrosti.
Vďaka ti za každú útechu v mojom zármutku.
Vďaka ti za každý okamih radosti v mojom živote.
Vďaka ti, že si ma vyvolil pre večné šťastie.
Sláva ti, Bože, naveky.
KONDÁK 2
Pane, ako je dobré byť tu na zemi ako na hostine u teba. Tichý vánok, nebotyčné hory, šíre moria, v ktorých sa ako v nekonečnom zrkadle trblietajú zlatisté lúče slnka, aj blankytná obloha a celá zem sú plné tvojej vznešenosti. Vtáctvo, zver a všetko tvorstvo sú odleskom tvojej lásky. Požehnaná matka Zem svojou nesmiernou krásou vzbudzuje v nás túžbu po nebeskej vlasti, kde večne znie nádherné Aleluja.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.
IKOS 2
Ty si nás, Bože, stvoril a voviedol do tohto života ako do večne krásneho raja. Nad nami sa klenie modrá obloha ako nekonečná lazúrová čaša, v ktorej spievajú vtáci, šumí tichý les, lahodne žblnkocú bystriny. Zovšadiaľ cítiť vôňu ovocia a sladkosť medu. Dobre je tu byť, Otče, ako na návšteve u teba.
Vďaka ti za dar života.
Vďaka ti za dar viery.
Vďaka ti za lahodnú sladkosť ovocia.
Vďaka ti za diamantovú žiaru rannej rosy.
Vďaka ti za krásu stvoreného sveta.
Vďaka ti za dar života.
Vďaka ti za jasný úsmev ranného precitnutia.
Vďaka ti za svätý život, záruku večnej spásy.
Sláva ti, Bože, naveky.
KONDÁK 3
Z tvojej vôle, Stvoriteľ, aj každý kvet rozvoniava. Zovšadiaľ sa šíri jemný závan nežnej vône ruží a trbliecu sa farby kvetov ako odlesk tvojej velebnosti tu na zemi. Sláva ti, Darca života, lebo ty rozprestieraš akoby kvitnúci koberec po lúkách a zdobíš polia zlatistými klasmi, i modrými nevädzami. ¼udské duše naplňuješ úchvatným obdivom. Radujme sa a spievajme Aleluja.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.
IKOS 3
Aký si nekonečne krásny, Bože, v kvete jari, keď sa prebúdza celá príroda, ktorá ti v nádhernom súzvuku tónov radostne volá:Ty si prameňom života, ty si víťazom nad smrťou. Za svitu mesiaca a pri speve slávika odlievaš údolia a lesy akoby do bieloskvúceho svadobného rúcha. Celá zem ako tvoja nevesta čaká na svojho večného Ženícha. Pane, keď do takej nádhery odievaš prírodu, ako nás premeníš pri vzkriesení ako zažiaria naše telá, ako sa zaskvejú naše duše?
Vďaka ti za všetku nádheru sveta.
Vďaka ti za štedrosť celej prírody.
Vďaka ti, že si nás obklopil množstvom svojho tvorstva.
Vďaka ti za tvoju nekonečnú múdrosť, ktorej obrazom je celá príroda.
Vďaka ti, že si v nás zažal svetlo večného života.
Vďaka ti, lebo všade v prírode poznať tvoje stopy.
Vďaka ti, že sa môžeme pred tebou hlboko koriť a zbožne sa ti klaňať. Vďaka ti za nádej na nekonečnú blaženosť vo večnosti.
Sláva ti, Bože, naveky.
KONDÁK 4
Bože, ako nekonečne potešuješ tých, čo dúfajú v teba! Aké sväté a životodarné sú tvoje slová! Tvoj pohľad je nežnejší ako olej a sladší ako plást medu. Modlitba nás oživuje a povznáša k tebe. Akým blaženým chvením sa naplnia naše srdcia, keď sa modlíme k tebe! Aká majestátna a vznešená je príroda a celý svet, keď pokorne kľačíme pred tebou. Kde nie si ty, tam je prázdno. Kde si ty, tam sa duša napåňa šťastím a radosťou, tam sa zo srdca ako živá riava rozlieva pieseň Aleluja.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.
IKOS 4
Keď na zem padnú lúče zapadajúceho slnka, všade zavládne posvätné ticho a pokoj ako večný sen. Potom na výsosti žiari tvoj trón. Oheň a purpur, zlato a blankyt prehovoria o nevýslovnej kráse tvojich príbytkov. Všetko tvorstvo víťazoslávne volá: Poďme k Otcovi!
Vďaka ti za tiché večerné chvíle.
Vďaka ti, že si svet obdaril svätým pokojom.
Vďaka ti za hasnúce lúče zapadajúceho slnka.
Vďaka ti za pokojný spánok.
Vďaka ti za útechu vo chvíľach úzkosti.
Vďaka ti za potešenie, keď nás trápi žiaľ a smútok.
Vďaka ti za pokorné vzdychy utrápenej duše.
Vďaka ti za sľúbené prebudenie do radosti večného života.
Sláva ti, Bože, naveky.
KONDÁK 5
Nie sú nebezpečné, Kriste, životné búrky pre tých, ktorým v srdci horí večné svetlo tvojho ohňa. Všade vôkol nás je zmätok a hrôza, tma a búrky, ale v duši, v ktorej ty prebývaš, vládne šťastie, pokoj a mier. Preto srdce radosťou spieva Aleluja.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.
IKOS 5
Nado mnou sa, Bože, rozprestiera modrá obloha, na ktorej sa ligocú a trblietajú hviezdy. Aký si nesmierne krásny a vznešený, koľko je u teba svetla a jasu! Cez lúče nekonečne vzdialených nebeských telies pozerá na mňa večnosť. Aký som malý, slabý a hriešny, ale ty si so mnou! Tvoja milujúca božská pravica ma vždy vedie a na každom kroku chráni.
Vďaka ti, že na mňa vždy pamätáš.
Vďaka ti, že sa môžem stretávať s dobrosrdečnými ľuďmi.
Vďaka ti za lásku blížnych a oddanosť priateľov.
Vďaka ti za všetko, čo mi slúži na dobro.
Vďaka ti za krásne chvíle môjho života.
Vďaka ti za čisté radosti môjho srdca.
Vďaka ti za šťastie žiť a pracovať pre teba.
Vďaka ti, že svojich verných obdarúvaš milosrdenstvom.
Sláva ti, Bože, naveky.
KONDÁK 6
Aký veľký a blízky si nám, Bože, keď zúria búrky! Aká zreteľná je tvoja pravica pri vzniku reťazca oslepujúcich bleskov!Aký vznešený je tvoj majestát!Tvoj hlas znie ponad tiché lesy, šíre polia a nekonečné oceány. Tvoja moc sa prejavuje pri zrode búrok a dažďov. Tvoja veľkosť je zreteľná pri burácaní sopiek. Ty do výšin vzdúvaš morské vlny. Pred tebou sa všetko korí, aj ľudská pýcha. Ty si Pánom celého sveta. – K tebe sa vznáša náš spev Aleluja.
Aleluja, Aleluja, Aleluja.
IKOS 6
Bože, keď ako blesk neočakávane zažiariš v našom živote naplnenom radovánkami, vtedy všetky rozkoše, aj sláva sveta sú nám nanič. Takto si náhle zažiaril aj v mojej duši vo chvíli, keď som sa celý oddával rozkošiam, svetským radovánkam a hodovaniam, po ktorých neostalo nič, len prázdno. Preto moja duša túži už iba po tebe.
Vďaka ti, že si pôvodcom a dokonávateľom najvznešenejších túžob človeka.
Vďaka ti, že si do nášho srdca vštepil neutíchajúcu túžbu po zjednotení s tebou.
Vďaka ti, že si nás nadchol pre veci duchovné.
Vďaka ti, že si nás ožiaril svojím najjasnejším svetlom.
Vďaka ti, že nás zahŕňaš svojou nekonečnou starostlivosťou.
Vďaka ti, že si zničil moc temná a odsúdil na zánik všetko zlo.
Vďaka ti za tvoje sväté pravdy.
Vďaka ti za šťastie poznať ťa a byť len s tebou.
Sláva ti, Bože, naveky.