14. Nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha (Mt 22,1-14)

1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 2 „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. 3 Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. 4Znova poslal iných sluhov s odkazom: »Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!« 5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. 6 Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. 7 Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. 8 Potom povedal svojim sluhom: »Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. 9 Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.« 10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. 11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. 12 Povedal mu: »Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?« On onemel. 13 Tu kráľ povedal sluhom: »Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.« 14 Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ (Mt 22,1-14)

Pseudo-Chryzostom, Opus imperfectum

Keď teda poslal svojich sluhov, boli už pozvaní predtým. Ľudia sú pozvaní od čias Abraháma, ktorému bolo prisľúbené Kristovo Vtelenie.

Hieronym

„Poslal svojho sluhu,“ nepochybne Mojžiša, skrze ktorého dal pozvaným Zákon. A ak čítame „sluhov,“ ako sa píše vo viacerých kódexoch, treba to vzťahovať na prorokov. Nimi pozvaní nedbali a neprišli. Nasleduje 4 znova poslal iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal. Sluhov, čo boli poslaní druhýkrát, je lepšie chápať ako prorokov než ako apoštolov, ak sa predtým písalo o sluhovi. No ak v oboch prípadoch čítaš „sluhov“, treba tu pod druhými sluhami chápať apoštolov.

Pseudo-Chryzostom, Opus imperfectum

Poslal ich, keď im povedal: k pohanom nezabočujte… Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! (Mt 10,5-6)

Origenes, Komentár k Matúšovi

Alebo sluhovia, čo boli ako prví poslaní zavolať pozvaných na svadbu, sú proroci, ktorí obracali ľud svojimi proroctvami k radosti a prinavracali Cirkev Kristovi. Pozvaní, čo nechceli prísť prvýkrát, sú tí, čo nechceli počúvať slová prorokov. Znova poslaní sú iné spoločenstvo prorokov.

Hieronym      Pripravená hostina, pozabíjané voly a kŕmny dobytok buď v prenesenom zmysle vyjadrujú kráľovské bohatstvo, aby sme na telesnom chápali duchovné, alebo tu rozhodne môžeme vidieť i veľkosť náuk a Božie učenie plné zákona.

Pseudo-Chryzostom, Opus imperfectum

Keď Pán povedal apoštolom: choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo (Mt 10,7), myslel tým to isté, čo tu slovami: „hostinu som už prichystal“: stoly Písma som ozdobil Zákonom a Prorokmi: preto nasleduje voly a kŕmny dobytok som pozabíjal.

Gregor

Voly značia otcov Starého Zákona, ktorým Zákon dovoľoval zabíjať nepriateľov rohom telesnej sily. Kŕmny dobytok, v latinčine altilia, je skôr kŕmna hydina. Tá je obrazom otcov Nového Zákona, ktorých vnútri živí milosť a dvíhajú sa na krídlach od pozemských žiadostivostí k výšinám svojho rozjímania. Hovorí teda: „voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané,“ ako keby povedal: pozrite na smrť predchádzajúcich otcov a uvažujte nad nápravou svojho života.

Pseudo-Chryzostom, Opus imperfectum

A slová „všetko je pripravené“ chápeme tak, že všetko potrebné k spáse už bolo splnené v Písme. Nevedomý tu nájde poučenie, vzdorovitý dôvod k bázni a strápený prisľúbenia, ktoré ho podnietia k činnosti.

Gregor, Homílie na evanjeliá

Kto sa teda zameriava na pozemskú námahu alebo sa oddáva svetským činnostiam a nechce sa mu uvažovať nad tajomstvom Pánovho Vtelenia ani podľa neho žiť, akoby šiel na pole či za obchodom a odmieta ísť na kráľovu svadbu. A často, čo je horšie, mnohí povolaní nielenže pohrdnú milosťou, ale i prenasledujú: preto sa dodáva: 6 ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *