12. nedeľa po Zoslaní Svätého Ducha (Mt 19,16-26)

16Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal: 17 „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ 18 On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 20Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“ 21 Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. 23 A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. 24 Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ 25 Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Mt 19,16-26)

Ježiš mladíkovi, po tom, čo prejavil svoju dôveryhodnosť v zachovávaní zmluvy zo Sinaja (Ex 19,3-8; 20,1-18), hovorí: Ak chceš byť dokonalý. Dôraz je na „chceš“, lebo vo vetnej štruktúre gréčtiny stojí na prvom mieste. Grécke teleios – dokonalý však znamená aj „prísť do cieľa“, „zavŕšiť“, „dokončiť v úplnosti (dielo)“, „stať sa zrelým (vekom)“. Z tohto pohľadu Ježišova výzva nie je pozvaním do nejakej vybranej, VIP duchovnej spoločnosti, ale jednoducho k dokončeniu začatého diela: zmluvy s Bohom. K tomu, aby došiel do cieľa. Mohli by sme výzvu vnímať aj takto: ak chceš dôjsť do cieľa…

Na prvý pohľad sa zdá, že Ježiš kladie dôraz na vôľu. Kto teda má slabú vôľu, má smolu. Vlastne je ospravedlnený. Mnohokrát počuť alebo vnímať takéto zmýšľanie. Akoby kresťanstvo bolo „výkonom“ jednotlivca. Keď sa pozrieme na udalosti Matúšovho evanjelia, zistíme, že pred mladíkom Ježiš ukazuje na deti ako na vzor: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo (Mt 19,14). Dieťa je vzorom absolútnej dôvery a úprimnosti. S touto dôverou sa má nasledovať aj Ježiš. Mladík však svoju dôveru vkladal do niečoho iného: Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok (v. 22)

Ježiš vyhlasuje za blahoslavených tých, čo majú ducha chudoby – dôverujúcich jedine Bohu (Mt 5,3). Kľúčom k pochopeniu tohto stretnutia je slovo, vyrieknuté v rámci Reči na vrchu: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. (Mt 6,19-21) Vy najprv hľadajte nebeské kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané, pripomína Ježiš na inom mieste (Mt 6,33).

Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť! – hovorí kniha Prísloví (4,7). Slovensky, múdrosť je vskutku nutná. A zároveň jej získanie si vyžaduje obeť, námahu. Nedá sa jednoducho kúpiť. Uvedomiť si tieto veci, znamená začiatok múdrosti. A potom človek vykročí. Mladík dostal ponuku, ale sa rozhodol inak. Túto ponuku dostávame aj my. Pavol nám pripomína, že Boh nás urobil deťmi svetla: Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! (Ef 5,8). V tom istom liste velebí Boha Otca za moc, ktorou nás vyzbrojil v Ježišovi: Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním (Ef 1,3). My nie sme ponechaní, vydaní napospas vlastnej sile alebo slabosti. Boh nás požehnal a toto požehnanie sa prejaví, keď človek vykročí!

Pápež František v rámci svojho príhovoru 25. júla 2013, počas svetového stretnutia mladých v Riu, povedal: „Dnes nám Ježiš kladie otázku: Budeš chcieť byť mojím učeníkom? Budeš chcieť byť mojím priateľom? Budeš chcieť byť svedkom môjho evanjelia? Uprostred Roku viery nás tieto otázky pozývajú obnoviť náš kresťanský záväzok. Vaše rodiny a miestne spoločenstvá vám odovzdali veľký dar viery. Kristus vo vás rástol. Dnes chce prísť sem, aby vás upevnil v tejto viere, viere v živého Krista, ktorý prebýva vo vás (…) Drahí priatelia, viera je revolučná. A ja sa vás dnes pýtam: Si pripravený, si pripravená vstúpiť do tejto vlny revolúcie viery? Len ak do nej vstúpiš, bude mať tvoj život zmysel, a tak sa stane plodným. Drahý mladý, chlapec, dievča: Pridaj Krista do tvojho života. On ťa v týchto dňoch očakáva. Počúvaj ho pozorne a jeho prítomnosť naplní tvoje srdce nadšením“ (25. 7. 2013, úvodný príhovor – privítanie mladých pápežom Františkom na Copacabane v Rio de Janeiro).

ei théleis téleios einai – ak chceš dôjsť do cieľa…

Róbert Jáger, 2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *