3. adventná nedeľa A – slovo k evanjeliu (Mt 11,2-11)

3_adv_A_nz (720x620)Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“
Mt 11,2-11
Celá táto stať je o Kristových skutkoch a Jánovi Krstiteľovi.
V prvej časti je zvesť o Kristových skutkoch prekvapením pre Jána až do tej miery, že si potrebuje overiť Kristovu identitu. Pre nás moderných čitateľov je dobré preložiť si „Kristove skutky“ ako „Mesiášove skutky“, pretože gr. Chrestos znamená Mesiáš. Takto je zrejmejšie, že Jánovi Krstiteľovi nejde o Ježiša, ale o Mesiáša. Nemá pochybnosti o tom ako má konať Mesiáš, ale správa o skutkoch Ježiša, ktorého on sám predtým dosvedčil pri Jordáne ako Mesiáša, ho privádza do rozpakov. Je na pochybách, či Ježiš je skutočne Mesiáš. Nerúbe „stromy bez ovocia“, nemá vejačku v rukách a nepáli plevy v neuhasiteľnom ohni. Neprejavuje svoju moc, tak ako to Ján Krstiteľ očakával a predpovedal. Inými slovami nie je Mesiášom, ktorý by ohňom očisťoval Izrael.
Ježišova odpoveď na Jánove pochybnosti nie je priama. Nepotvrdzuje ani nevyvracia Jánove pochybnosti, ale stavia ho pred úlohu uveriť. Robí to tak, že k svedectvu z počutia pridáva očitých svedkov svojich skutkov – Jánových učeníkov. Oni majú svojim svedectvom doplniť obraz Ježiša, aby Ján v žalári mohol k nemu zaujať postoj. V konečnom dôsledku sa Jánovi znova zopakujú skutky Ježiša doplnené o blahoslavenstvo adresované Jánovi. Ak sa nepohorší na Ježišovi, bude blahoslavený. V tomto prípade nepohoršiť znamená pre Jána Krstiteľa uveriť, že Ježišove skutky sú skutočne skutky Mesiáša. Inými slovami Boh prekvapuje i svojich najväčších prorokov a nedišpenzuje ich od úkonu viery.
Druhá časť state je odpoveďou na očakávanú otázku Ježišových poslucháčov, čo si majú myslieť o Jánovi Krstiteľovi, prorokovi, ktorý skončil vo väzení Herodesa Antipasa. Ježiš porovnáva Jána najprv s Herodesom, štvrťvladárom v Galilei a Zajordánsku. Zmienka o púšti sa vzťahuje práve na územie Zajordánska (Perea), kde na východnom brehu Mŕtveho mora, neďaleko ústia rieky Jordán, väznil Herodes Jána. Zmienka o trstine zmietanej vetrom je narážka na charakter Herodesa Antipasa, ktorý pri príležitosti založenia mesta Tiberias dal raziť mince s týmto znázornením . Aj obraz človeka oblečeného do jemných šiat je poukázaním na radikálnu odlišnosť Jána a Herodesa. Sériou týchto otázok definuje Ježiš Jána ako proroka, ale pridáva mu ešte jeden titul: Ján Krstiteľ je viac než prorok, je druhý Eliáš, ktorý pripravuje cestu Mesiášovi k uskutočneniu nebeského kráľovstva.
Tu vychválenie Jána Krstiteľa končí. Ježiš pripomína, že nebeské kráľovstvo je ďaleko viac než prorocké poslanie Jána Krstiteľa. Možno to pochopiť práve na slovách samotného Krstiteľa, ktorý ohlasoval že Mesiáš bude mocnejší a väčší než je on sám. Keď Ježiš hovorí o tom, že najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako Ján Krstiteľ, pripomína poslucháčom, že oni sú pozvaní k účasti na mesiášskom postavení a moci. Inými slovami, že nie sú len poslucháči a diváci otváracieho ceremoniálu nebeského kráľovstva, ale skrze vieru v Ježiša jeho aktérmi.
Ján Krstiteľ sa z diváka na aktéra tohto ceremoniálu pretransformuje, keď sa vo väzení nepohorší na Ježišovi a prekoná vierou sám seba. O tom však už Matúšovo evanjelium nepíše, ale nijako nám nebráni nepochybovať o tom, že sa tak stalo.

Štefan Novotný, 13.12.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *