7. veľkonočná nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Sk 1,15–26)

(15) V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov – bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí – a povedal: (16) „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; (17) patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. (20a) Lebo v knihe Žalmov je napísané: (20d) ‚Jeho úrad nech prevezme iný.‘ (21) Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, (22) počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“ (23) A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. (24) A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, (25) aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.“ (26) Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom.

Sk 1,15–17.20a.20d–26
Audionahrávka zamyslenia…

Apoštol Matej je ako kométa, ktorá sa objaví na oblohe a vzápätí zmizne, aby išla vytrvalo ďalej svojou cestou. Aj on sa pred zoslaním Ducha Svätého vynoril z anonymity ako jeden z dvojice kandidátov, ktorí mali v spoločenstve dvanástich apoštolov zaujať prázdne miesto po Judášovi. Po voľbe a začlenení do apoštolského kolégia sa zase nadobro stratil. Iba tradícia naznačuje, že zomrel ako mučeník. Nedostatok životopisných údajov nám neumožňuje zostaviť jeho životopis, ale tých zopár riadkov, ktoré mu venujú Skutky apoštolov hneď v 1. kapitole, je naplnených vnútorným významom (Špidlík, 5) a my o nich môžeme rozjímať aj preto, že sú zároveň Božím slovom pre nás.

Matej bol počas celej doby Ježišovho verejného účinkovania s učeníkmi. Ekumenický preklad spresňuje, že sa s nimi schádzal (v. 21 SEB), a určite to nebolo niečo jednorazové. Videl takpovediac do kuchyne Ježišovi a jeho najbližším, napriek tomu okolo seba nerobil rozruch. Nevytŕčal mimoriadne zo spoločenstva nasledovníkov, ale ani za nimi nijako výrazne nezaostával. V živote viery sa niekedy objavuje tendencia mať samé silné zážitky, cítiť sa nabudený, oplývať emóciami, ale keď sa objavia ťažkosti, všetko sa razom rozplynie a prichádza sklamanie, prázdno a nechuť. Mateja by sme mohli nazvať učeníkom nenápadnej vytrvalosti, ktorý bol ukrytý zraku prostredia, ale ani zďaleka neušiel Božej pozornosti.

Čo v Matejovi spôsobilo pripočítanie medzi apoštolov? Podľa Petrových slov apoštoli vykonávali službu (v. 17), ktorá spočívala v svedectve o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša (v. 22). Presná formulácia je zaujímavá; nový člen apoštolského kolégia sa má stať svedkom. Nejde len o nejakú činnosť pridanú navyše k tomu, čo robil doteraz. Ide o identitu. Osobu apoštola musí skrz-naskrz prenikať skutočnosť Ježišovho zmŕtvychvstania. O kresťanstve tiež platí, že nie je iba súborom vecí, ktoré sa majú alebo nemajú robiť; toho, čo sa smie alebo nesmie. Kresťan dostáva do vienka novú identitu, ktorá má stále viac prenikať všetky oblasti jeho života. Ak s odvahou vykročí na cestu, bude často bez toho, aby si to uvedomoval, svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania.

Zbor apoštolov bol obnovený len raz – práve pred Turícami, ale Veľkonočné obdobie, ktoré pomaly vrcholí, pozýva Cirkev a každého jej člena ku každodennej vnútornej obnove. Potrebu hlbokej osobnej obnovy nám dosť bolestne odhalili posledné mesiace poznačené koronakrízou. Skúsme sa na príhovor sv. Mateja zamerať menej na techniku a viac na mystiku; takú zdravú, radostnú. A keď vidíme chyby, poukazujme na nich s láskou a nezabudnime pri tom, že najprv treba vybrať brvno z vlastného oka. Nebojme sa nechať priestor Duchu Svätému, o ktorom Ježiš sľúbil, že zostane s nami naveky (Jn 14,16). Všetkým vyprosujem požehnanú a pokojnú nedeľu.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Marana Tha – Áno
Literatúra: ŠPIDLÍK, T., Matka Boží (Olomouc 2020).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *