Krst Krista Pána B – slovo k prvému čítaniu (Iz 55,1–11)

Toto hovorí Pán: (1) „Poďte k vodám, všetci, čo ste smädní, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. (2) Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesýti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. (3) Napnite svoj sluch a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. (4) Hľa, ustanovil som ho za svedka pre ľudí, za knieža a vládcu národov. (5) Budeš volať národ, ktorý nepoznáš; národy, ktoré ťa nepoznali, pribehnú k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, a kvôli Svätému Izraela, lebo ťa oslávil. (6) Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť, volajte ho, kým je nablízku. (7) Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery, nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. (8) Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. (9) Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. (10) A ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, (11) tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“

Iz 55,1–11
Audionahrávka zamyslenia…

Božie slovo v úvode dnešného úryvku z Izaiáša pozýva smädných k vode (v. 1). Spolu s vodou sa zadarmo ponúka aj chlieb, víno a mlieko (v. 1). Ďalšie bližšie neurčené dobroty a vyberané jedlá (v. 2) z nášho čítania naznačujú dostatok a kontrastujú s chlebom tiesne a vodou úzkosti, čo bol malý denný prídel stravy pre väzňov (Watts, 469), a prorok ho spomínal už skôr (30,20). Presne určiť, akú slávnosť mal Izaiáš pôvodne na mysli, nie je možné. V každom prípade tu ide o život; presnejšie o to, na čom stojí skutočný život.

Rečnícka otázka v druhom verši: „Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesýti?“ (v. 2) relativizuje mnohé veci, za ktorými sa človek zvykne naháňať. S odvekou ľudskou túžbou po naplnenom živote korešponduje ohlásenie večnej zmluvy (v. 3) z Božej strany. Už zmluva, ktorú Boh uzavrel s Noemom, mala prívlastok večná (Gn 9,16), lebo zaručovala, že potopa sa nikdy nezopakuje. Večnú platnosť má aj zmluva o zachovávaní soboty (Ex 31,16) ako súčasť sinajskej zmluvy. Keď potom ešte aj prorok Jeremiáš ohlasuje večnú zmluvu, obsahovo ide vlastne o zmluvu zo Sinaja, ktorú Izraeliti porušovali, ale Boh ju vo svojej láske obnovuje (Kolarcik, 99).

Konečne sa dostávame k Izaiášovskej večnej zmluve. Izrael si uvedomoval, že má organizovať svoj život čo možno najdôslednejšie podľa zmluvy s Bohom. Zároveň však vnímal vlastnú neschopnosť konať podľa nej a dodržiavať jej požiadavky. Boh na túto nedostatočnosť odpovedá vernou láskou, ktorou miloval Dávida (v. 3). Hebrejčina tu má dve známe slová. Láska je vyjadrená pomocou termínu chesed, ktorým sa bežne označuje aj Božie milosrdenstvo. Za vernosťou sa v hebrejčine ukrýva tvar slovesa aman, z ktorého pochádza naše amen, a dal by sa preložiť vo význame spoľahlivosti.

Čo je teda základ, na ktorom bude krehký človek schopný budovať svoj život? Izaiáš jasne ukazuje na Božiu spoľahlivú lásku a bez toho, aby uvádzal podrobnosti, pozýva spomenúť si na postavu kráľa Dávida s jeho plusmi aj mínusmi, víťazstvami aj pádmi, hriechmi aj pokáním. Dávid je predstavený ako svedok pre ľudí (v. 4). Láskavosť, s akou sa Boh staral o Dávida, prestáva byť exkluzívna a rozširuje sa odteraz na celý Izrael (Hanson, 179). To je cesta, ktorou sa Boh vyberá a robí ju prístupnou aj za hranicami Izraela (v. 5).

A práve toto je motív, ktorý spája náš úryvok z Izaiáša a dnešný sviatok Ježišovho krstu. V milovanom Synovi Ježišovi Kristovi (Mk 1,10) spoznávajú všetci pokrstení, že sú milovanými Božími deťmi; synmi a dcérami. Zároveň plnia úlohu svedkov, ktorí ukazujú okoliu, na akom základe sa oplatí v živote stavať. Nech je náš život autentický a svedectvo oslovujúce. Pokojnú nedeľu aj vyvrcholenie vianočného obdobia a požehnaný štart do obdobia cez rok.

Ak by ste mali záujem, v archíve našej stránky nájdete z iného pohľadu rozobraté verše 1–3, tiež verše 6–9 a verše 10–11 z 55. kapitoly Izaiáša. Príjemné čítanie.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Mládežnícky zbor Krista Kráľa – Anjel spieva pieseň chvál
Literatúra:
HANSON, P. D., Isaiah 40–66 (Interpretation, a Bible Commentary for Teaching and Preaching; Louisville 1995).
KOLARCIK, M., Zmluvy v Starom zákone (Bratislava 1996).
WATTS, J. D. W., Isaiah 1–33 (Word Biblical Commentary; Nashville 2005) XXIV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *