15. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 55,10–11)

Toto hovorí Pán: (10) „Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, (11) tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.“

Iz 55,10–11

Slovo má veľkú moc. Môže rozosmiať alebo rozplakať; potešiť alebo zarmútiť; motivovať alebo znechutiť. Dosť záleží, ako ho použije ten, kto hovorí. Neuvážene vyslovené slová bolia niekedy viac ako kamene. Preto je príjemné čítať u Izaiáša, že slovo, ktoré vychádza z Božích úst, nie je tvrdé ako skala, ale podobá sa dažďu a snehu (v. 10). Predstava lyžovačky a stavania snehuliakov však v tomto prípade musí ustúpiť skutočnosti zavlažovanej pôdy. Sneh a dážď so sebou prináša nádej na úrodu a každodenný chlieb.

Naše kratučké čítanie z epilógu Deutero-Izaiáša tvorí jediné súvetie s hlbokým obsahom. Lekcionár upozorňuje, že hovorí Boh a odhaľuje o sebe čosi dôležité. Biblisti považujú túto pasáž za jedno z najsilnejších a najvýpovednejších prorockých vyjadrení v celom Písme (Blenkinsopp, 372). V dejinách vyvoleného národa sa objavili dve pochybnosti: či je Boh dostatočne mocný, aby zachránil svoj ľud; a či ho chce zachrániť (Hanson, 179). Deutero-Izaiáš vnáša svetlo do neistoty a predstavuje Božie slovo ako účinné a spoľahlivé (Baltzer, 465).

Jemnosť a ľahkosť Božieho slova naznačená metaforou dažďa a snehu kontrastuje s pevným presvedčením, že poslanie slova sa vydarí (v. 11). Uistenie o účinnosti a spoľahlivosti Božieho slova je adresované všetkým, ktorí sú na pochybách, či sa v tomto svete dá vôbec na niečo spoľahnúť. Pre ucelenejší obraz je potrebné vziať do úvahy predchádzajúcu výzvu hľadať Pána (55,6) a vrátiť sa k nemu (55,7). Kto sa vydá na túto cestu, spozná vlastnú nedostatočnosť a súčasne Boha, ktorý je veľkodušný v odpúšťaní (porov. preklad Iz 55,7 podľa Boteka v Jeruzalemskej Biblii).

Dážď a sneh prichádza z neba a pôsobí na zemi. Slovo v našom čítaní navyše naberá takmer osobné črty posla, ktorý koná v mene svojho pána. My kresťania prirodzene myslíme na Slovo, ktoré sa stalo telom – na Ježiša Krista a jeho poslanie, ktoré dostal od svojho Otca. On naplnil Izaiášovo proroctvo v tajomstve svojho vtelenia, keď sa stal človekom, a v tajomstve vykúpenia, keď zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba. Nech on sám obnovuje naše životy a prostredníctvom nás posväcuje svet.

Všetkým pokojnú letnú nedeľu naplnenú Božím slovom.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Everyday – Ty si vzduch čo dýcham
Literatúra:
BALTZER, K., Deutero-Isaiah: a commentary on Isaiah 40–55 (Hermeneia; Minneapolis, MN 2001).
BLENKINSOPP, J., Isaiah 40–55: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008) 19A.
HANSON, P. D., Isaiah 40–66 (Interpretation, a Bible Commentary for Teaching and Preaching; Louisville 1995).

2 Comments on “15. nedeľa A – slovo k prvému čítaniu (Iz 55,10–11)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *