Modlitba na začiatok pôstu

prayer-meeting_wide_t_nt1Požehnaný si, Pane, všemohúci Bože našich otcov: Abraháma, Izáka a Jakuba. Ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ľuďom si určil pokánie na spásu a prehliadaš ich previnenia. Ty si prijal slzy tvojho sluhu, proroka Dávida, a daroval si mu odpustenie hriechov, keď sa kajal. Prijal si aj modlitbu železnými okovami spútaného Manasesa, keď prejavil pokánie a odpustil si mu hriechy. Ty si ušetril neviestku, čo prijala vyzvedačov a v pokoji ich prepustila.

Vypočuj teraz moju modlitbu, hoci som tvoj nehodný služobník a nehľaď na priestupky týchto tvojich služobníkov, ktorí sa kajúcne utiekajúk tebe. Daj im skrúšenosť srdca, ľútosť nad hriechmi, ktorými rozhnevali teba, svojho Stvoriteľa, lebo ona má moc očistiť ich od hriechov. Daj im svoju milosť, aby sa ňou prebudení a posilnení, rozpamätali na všetky svoje zlé skutky a aby ich v bázni pred tebouvšetky a pravdivo vyznali pred ich duchovným otcom. Pomôž im vstúpiť do seba a so skrúšeným a pokorným srdcom uznať ich previnenia. Nech konajú pokánie, nech ich oľutujú a nech skrze tvoje milosrdenstvo dostanú od ich duchovníka úplné odpustenie a rozviazanie z nich, ako si prisľúbil.

Veď ty si povedal: „Čo rozviažete na zemi, bude rozviazané aj v nebi.“ Áno, Pane a Vládca, Ježišu Kriste, Bože náš, prijmi tvojich služobníkov, ktorí sa kajajú za svoje hriechy vedomé i nevedomé, dobrovoľné i nedobrovoľné. A keď si zaumienili vyznať ich, ako si to prikázal, a ty si ich vo svojej moci a milosrdenstve prijal, daj im silu, aby sa už viac nevracali k hriechu, ani k zlým a škaredým skutkom, ktorých sa mnohokrát dopustili. Ale pozdvihni ich a zastaň pred všetkými úkladmi diabla i jeho nastraženými pascami. Nech ti môžu slúžiť bez prekážok po všetky dni ich života v nábožnosti a spravodlivosti.

Ty si náš Boh, ktorý prišiel na svet nie kvôli spravodlivým, ale kvôli hriešnikom, aby si ich volal na pokánie. Prikázal si, že sedemdesiat krát sedem treba odpustiť prehrešky hriešnikovi. Tak ako si neodsúdil ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, keď ťa farizeji pokúšali, ale milostivo si ju prepustil so slovami: „Choď a odteraz už viac nehreš!“, ani ich neodsudzuj, ale láskavo sa zmiluj nad nimi. Vo svojom milosrdenstve si sa zľutoval aj nad inou hriešnicou, ktorá plakala, slzami ti umývala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Daruj aj týmto tvojim služobníkom voľne tečúce a horké slzy pravého pokánia.

Upevni ich myseľ i srdce, aby poznali teba, jediného, pravého Božieho Syna, ktorý vzal na seba hriechy sveta. Prijmi ich, ako si prijal Petra, ktorý ťa zaprel, ale pokáním a vrúcnymi slzami opäť sa obrátil. Vystri svoju pravicu a prijmi ich, ako si aj jeho uchopil, keď sa topil na mori a posilni ich v boji proti diablovi. Očisť im dušu i telo od každej poškvrny. Veď ty sám, dobrotivý Pane, si povedal, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí a prišiel si zachrániť nie tých, ktorí to nepotrebujú, ale hynúcich.

Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, dovoľ týmto tvojim služobníkom, aby započatý svätý pôst bez škvrny dovŕšili, v čase pôstu tvoje prikázania zachovávali, v modlitbe boli horliví a aby ti po všetky dni svojho života boli milí pre ich čnosti. Nech sú uznaní za hodných s čistým svedomím a bez odsúdenia prijať tvoje sväté Telo a životodarnú Krv, vyliatu za celý svet na odpustenie hriechov. Nech premôžu a zahanbia diabla, bojujúceho proti nim. Veď ty, Bože, si Bohom kajúcnikov a nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Ty, Vládca, nechceš zahubiť dielo tvojich rúk, ani sa netešíš z ľudskej záhuby, lež chceš, aby boli všetci spasení a dospeli k poznaniu pravdy.
Preto aj teraz, Vládca, neodvracaj svoju tvár od týchto tvojich služobníkov, ale daj, aby sa v pravde obrátili od hriechov k tebe a boli oslobodení od všetkých zlých skutkov. Dožič nám v pokoji a bohatým na dobré skutky dospieť a pokloniť sa tvojmu spasiteľnému utrpeniu i svätému vzkrieseniu a na sklonku nášho života dosiahnuť spolu so všetkými tvojimi vernými služobníkmi večnú radosť v tebe, našom Bohu a Spasiteľovi.
Vozhlas: Lebo ty si Boh milosrdenstva, dobroty a lásky k človeku; tebe vzdávame slávu s tvojím Otcom, ktorý nemá počiatku, i s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.

Preložil: o. Marko Durlák, 2016

One Comment on “Modlitba na začiatok pôstu”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *