Utorok po 6. veľkonočnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Sk 16,22–34)

(22) Vo Filipách sa zhŕkol dav proti Pavlovi a Sílasovi a úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať. (23) Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. (24) On ich podľa tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady. (25) O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. (26) Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. (27) Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. (28) Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: „Neubližuj si, lebo sme tu všetci!“ (29) Vypýtal si svetlo, vbehol dnu a s chvením padol pred Pavla a Sílasa. (30) Vyviedol ich von a vravel: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ (31) Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ (32) A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým, čo boli v jeho dome. (33) V tú nočnú hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. (34) Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril Bohu.

Sk 16,22–34

Bičovaniu a uväzneniu Pavla so Sílasom vo Filipách predchádza stretnutie s dievčaťom, ktoré kvôli vešteckému duchu využívajú jej majitelia na zárobok. Dievča proklamuje veľkú pravdu: Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.“ (v. 17). Aj pohanská náboženská praktika takto uznáva, že spása človeka pochádza od Boha kresťanov (Fitzmyer, 583). Ale Pavol vešteckého ducha zastaví v mene Ježiša Krista a pošle ho preč. Prečo to robí? Veď zaznela pravda! Spomeňme si, že ani Ježiš v Kafarnaumskej synagóge neprijal svedectvo o sebe od démona, ale umlčal ho a poslal preč z človeka (Lk 4,33–35).

Neprekvapuje, že prvý zázrak na území Európy bol exorcizmus. Je to presne v duchu evanjelia. Dobrá správa pre svet je, že Boh porazil každé zlo. Napriek tomu nenasleduje pozitívna reakcia, ani údiv zo strany zainteresovaných. Isté je len, že páni dievčaťa prišli o zdroj biznisu, a preto apoštolov obvinia pred úradmi. Ich slová sa najprv presne zhodujú s vyjadrením vešteckého ducha; akoby hovoril teraz cez nich: Títo ľudia…, a tu sa odhalí celá zloba skrytá za ich biznisom. Pavol a Sílas už zrazu nie sú ohlasovatelia spásy, ale tí, čo …búria naše mesto (v. 20).

V dnešnom čítaní sa dozvedáme o druhom zázraku; o otvorení dverí väzenia. Vnútorný žalár (v. 24) je ako „basa s najvyššou ostrahou“. Apoštoli majú navyše nohy v klade. Útek nie je možný. A vlastne ani nehrozí. Pavol so Sílasom sú totiž zvláštni väzni. Navzdory očividnej nespravodlivosti, vo vedomí vlastnej neviny, a v hodine najväčšej temnoty sa obracajú modlitbou k Bohu (v. 25). Priestor „pozemského pekla“ (Pervo, 408) sa vďaka ich prítomnosti mení na kúsok raja. Keď sme mali zatvorené kostoly, tiež sme sa mohli naučiť, že v celom svete neexistuje miesto, na ktorom by nebolo možné chváliť Boha modlitbou.

Prvou „dcérou cirkvi“ v Európe bola žena; Lýdia. Prvý „syn“ na seba nenecháva dlho čakať. Je ním strážca väzenia, ktorý je svedkom neuveriteľných vecí. Hoci sa vplyvom zemetrasenia otvorili dvere žalára a zločincom sa uvoľnili putá (v. 26), nikto neutiekol. Otázky typu, ako mohol Pavol vedieť o strážcovi a ostatných väzňoch, prečo všetci zostali na svojich miestach, a iné, sú pre autora Skutkov nerelevantné. Posolstvo je zhrnuté v prvých slovách strážcu: „Čo mám robiť, aby som bol spasený?“ (v. 30). Cesta k spáse je vyjadrená krátkou Pavlovou odpoveďou: „Ver v Pána Ježiša.“ (v. 31). Z väzňa strachu a smrti sa vďaka láske ostatných (Fausti, 155) stáva nový slobodný človek.

Tak ako je v každom z nás Lýdia, nosíme v sebe aj strážcu väzenia. Sme ich duchovnými potomkami. Nech nám dnes nechýba radosť zo spásy, radosť zo života.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Rieka života – Naplň ma
Literatúra:
FAUSTI, S., Skutky apoštolů 2. Kapitoly 13–28 (Praha 2017).
FITZMYER, J. A., The Acts of the Apostles (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008).
PERVO, R. I., Acts: a commentary on the Book of Acts (Hermeneia; Minneapolis, MN 2009).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *