Zoslanie Svätého Ducha – Päťdesiatnica

coptic pentecost big oneKeď Pán dával učeníkom moc znovuzrodiť ľudí pre Boha, povedal im: „Choďte, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“
Veď sľúbil ústami prorokov, že v posledných časoch vyleje na svojich služobníkov a služobnice Ducha, aby prorokovali. Preto zostúpil aj na Božieho Syna, keď sa stal Synom človeka, a s ním si navykol bývať v ľudskom pokolení, spočívať v ľuďoch a prebývať v Božích tvoroch, vykonával v nich Otcovu vôľu a obnovoval ich: pretváral starého človeka na nového v Kristovi.
Lukáš rozpráva, ako tento Duch na Turíce po Pánovom nanebovstúpení zostúpil na učeníkov s mocou otvoriť všetkým národom vstup do života a do novej zmluvy. Preto sa spojili všetky jazyky a spievali Bohu hymnus, lebo Duch zjednotil vzdialené kmene a obetoval Otcovi prvotiny všetkých národov. Preto aj Pán prisľúbil, že pošle Tešiteľa, ktorý nás pripraví pre Boha. Lebo ako zo suchej pšenice nemôže bez vody vzniknúť jedno cesto, ani jeden chlieb, tak sme sa ani my mnohí nemohli stať jedno v Kristovi Ježišovi bez vody z neba. A ako suchá zem, ak nedostane vlahu, nerodí, tak ani my, čo sme boli predtým suchým stromom, nikdy by sme neboli priniesli ovocie života bez dažďa slobodne daného zhora.
Naše telá získali túto jednotu, ktorá vedie k neporušenosti, skrze krstný kúpeľ, a duše zasa skrze Ducha. Boží Duch zostúpil na Pána, „Duch múdrosti a rozumu, Duch rady a sily, Duch poznania a nábožnosti a Duch bázne pred Bohom“. Pán ho zasa dal Cirkvi, keď zoslal z neba Tešiteľa na celú zem, tam, kde „bol“ aj „diabol zvrhnutý ako blesk“, ako hovorí Pán. Preto potrebujeme Božiu rosu, aby sme neboli spálení a neostali neplodní a aby sme tam, kde máme žalobcu, mali aj Obhajcu. Veď Pán zveril Duchu Svätému svojho človeka, ktorý padol do rúk zbojníkov. A on sa nad ním zľutoval, obviazal mu rany a potom dal dva kráľovské denáre, aby sme skrze Ducha dostali obraz a nápis Otca i Syna, využili zverený denár a rozmnožený vrátili Pánovi.

Z traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom (Lib. 3, 17, 1-3: SC 34, 302-306)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *