2. nedeľa po narodení Pána – slovo k prvému čítaniu (Sir 24,1b–2.12–16)

(1b) Múdrosť sa chváli sama, aj u Boha má česť a uprostred svojho ľudu slávu. (2) V zhromaždení Najvyššieho otvára svoje ústa a vyvyšuje sa pred jeho zástupmi: (12) „Vtedy mi Stvoriteľ vesmíru rozkázal, ten, čo ma stvoril, daroval pokoj môjmu stánku a povedal mi: (13) ‚V Jakubovi prebývaj, v Izraeli maj svoje dedičstvo a medzi mojimi vyvolenými zapusť korene.‘ (14) Od počiatku, pred vekmi som stvorená a budem trvať naveky. Pred ním som vo Svätom stánku konala službu (15) a na Sione som sa usadila. V meste, ktoré on miluje, našla som bývanie, nad Jeruzalemom dal mi právomoc. (16) V slávnom národe som zapustila korene, v podiele môjho Boha – v jeho dedičstve – a v zástupoch svätých sa zdržiavam.“

(Sir 24,1b–2.12–16)

Celú jednu veľkú časť Starého zákona tvoria tzv. sapienciálne, alebo múdroslovné knihy. Píše sa v nich, ako žiť správne každodenný život. Na rozdiel od Mojžišových kníh či prorokov, za ktorými je špeciálne Božie zjavenie, v poučných knihách zohráva dôležitú úlohu rozum (Mátiková, 87). Okrem Knihy Prísloví, Jóba, Kazateľa, či Žalmov, sem patrí aj Kniha Sirachovec, z ktorej je prvé čítanie dnešnej vianočnej nedele.

Sirachovec v našom úryvku necháva prehovoriť zosobnenú múdrosť. Táto múdrosť o sebe vraví, že vznikla ešte pred stvorením sveta (v. 5) a hľadala po celom svete, kde by sa mohla usídliť (vv. 8–11). Nakoniec sa usadila v Jeruzaleme (v. 15). Je pomerne smelé tvrdiť, že „hlavný stan“ múdrosti nie sú starobylé grécke Atény s ich filozofickými školami, ani moderná a rýchlo sa rozvíjajúca egyptská Alexandria, ale z globálneho hľadiska bezvýznamný Jeruzalem.

Písmo chce obrazom usídlenia v Jeruzaleme ukázať, že izraelská múdrosť neporovnateľne prevyšuje helenistickú múdrosť a kultúru (Skehan, 78). Toto mimoriadne postavenie Jeruzalema zodpovedá logike Boha, ktorý si nevyberá to, čo je veľké a ľudsky silné. Vianoce nám ukazujú, že Boh ide ešte ďalej. Keď sa stane človekom, nenarodí sa v hlavnom meste Jeruzaleme, ale v maličkom Betleheme.

Boh sa vo svojej múdrosti chcel priblížiť každému človeku. Od betlehemskej svätej noci robí ešte ďalší krok; chce si postaviť stan v ľudských srdciach. Dovoľme, aby sa Spasiteľ sveta narodil v nás, v našich rodinách a domovoch. Buďme múdri a odvážni počas celého roka 2022. Všetkým prajem požehnanú vianočnú nedeľu.

Foto: Yøe Kovalík.
Literatúra:
MÁTIKOVÁ, A., Expedice Bible: základní výbava (Praha 2020).
SKEHAN, P. W. – DI LELLA, A. A., O. F. M., The Wisdom of Ben Sira (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008) XXXIX.

Minuloročné zamyslenie k čítaniu zo Sirachovca nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *