2. pôstna nedeľa C – pohľad psychológa

„Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou.“ Túto vetu môžeme čítať v nedeľnom evanjeliu, kde sa Ježiš pred Petrom, Jánom a Jakubom premenil. Ježiš sa premenil – jeho odev a tvár sa premenila. Ja vzhľadom k dnešnej téme nebudem používať slovo „premenila“, ale „zmenila“ a o zmene bude aj dnešná úvaha. Konkrétne by som sa chcel zamerať na motiváciu človeka zmeniť sa.

Zmena je často zložitý proces, vyžadujúci uskutočnenie mnohých činností a krokov, ktoré majú zabezpečiť efektívnosť dosiahnutia stanoveného cieľa zmeny. Aby zmena splnila svoj účel a umožnila tak dosiahnutie stanoveného cieľa, je potrebné zmenu plánovať a tiež riadiť. Exituje veľa modelov, ktoré opisujú priebeh zmeny. Ja by som dnes spomenul jednu z nich, ktorá sa mi zdá najvýstižnejšia. Jej tvorcom je Kurt Lewin, neskôr ju upravil Schein a nazýva sa teóriou plánovaných zmien. Teória plánovania zmien pozostáva z troch krokov preto sa niekedy nazýva aj trojstupňovým modelom zmeny. Prvým krokom je tzv. rozmrazenie alebo tiež iniciovanie zmeny. V tomto kroku ide z hľadiska psychológie najmä o vytváranie motivácie ku zmene. Druhým krokom je už samotná zmena. V tomto kroku procesu sa u človeka okrem aktivít spojených priamo s realizáciou zmeny formujú nové postoje a správanie viažuce sa k tejto zmene. A posledným krokom v tomto modeli je takzvané zamrazenie, kde sa stabilizujú želané výsledky zmeny. Ak nebude zmena stabilizovaná nedosiahne sa týmto konečný efekt a zmena nebude trvalá.

Z hore uvedeného vyplýva, že človek sa môže zmeniť. Trošku toto tvrdenie nezapadá do tvrdení niektorých z nás, keď hovoríme, že už sa zmeniť nemôžeme. Páchame zlé skutky, tak dlho, že už sa to zmeniť nedá. Do svojho fungovania vo svete zapájame nečestné praktiky, intrigy a pod. a argumentujeme, že to už nezmeníme, že už je neskoro. Nikdy však nie je neskoro. Jediné, čo k tomu potrebujeme je zmobilizovať svoje sily a vynaložiť úsilie, aby sme svoje správanie rozmrazili a urobili, tak prvý krok k zmene v našom živote. Že to nedokážeme rozmraziť, je to až príliš zamrznuté? Poprosme o silu k zmene Boha, On svojou láskou k nám dokáže rozmraziť každý ľadovec, každé zamrznuté spôsoby správania, len treba chcieť a prosiť o silu a pomoc k zmene. Prvý krok je ale na nás.

© Mgr. Peter Chomják, 24.2.2013