Palmová (Kvetná) nedeľa – slovo k prvému čítaniu (Iz 50,4–7)

(4) Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. (5) Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. (6) Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. (7) Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím.

(Iz 50,4–7)
Audionahrávka zamyslenia…

Jedno z najčastejšie skloňovaných slov súčasnosti je pomoc. Je pekné, keď sa o pomoci nielen hovorí, ale aj sa poskytuje. Druhou stranou pomáhania je prijímanie pomoci. Dovoliť iným, aby nám pomohli, môže byť ťažké, dokonca ešte ťažšie ako pomáhať. Niekedy máme zlé skúsenosti alebo jednoducho nechceme byť na ťarchu. Prekážkou býva aj naša hrdosť. Prijať pomoc je schopný ten, kto si pripustí, že všetko nedokáže sám.

Pánov služobník v našom úryvku z Izaiáša hovorí o pomoci, ktorú dostáva od Boha. Jeho slová „Pán, Boh, mi pomáha“ (v. 7) sa zvyčajne chápu ako vyznanie dôvery, ale pokojne môžeme povedať, že sú aj vyznaním pokory. Pán Boh daroval človeku samostatnosť, ale vo viere si uvedomujeme, ako veľmi sme naňho odkázaní. Isté je, že Bohu nikdy nie sme na ťarchu, preto sa nemusíme báť prijať od neho pomoc. A v tomto postoji je pre nás Pánov služobník príkladom.

Izaiáš neuvádza presnú formu Božej pomoci služobníkovi, ale jasné sú jej dôsledky: nebude zahanbený (v. 7). Hanba postihuje tých, ktorí sa spoľahli na babylonské modly (porov. Iz 45,16n). Neskôr sa Izaiáš tejto témy dotkne vo výroku, ktorý Boh adresuje Sionu: „Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená, a nepýr sa, veď nebudeš potupená! Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac. Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ“ (Iz 54,4–5).

Je zaujímavé, že aj na začiatku Liturgie hodín sa odvolávame na pomoc zhora. Úvodná veta zo 70. žalmu „Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.“ (Ž 70,2) nám chce pripomenúť, že modlitba nie je len o vlastných silách, ale je milosťou – darom od Boha. Celý Svätý týždeň, do ktorého vstupujeme, nás pozýva objaviť a prijať Božiu pomoc. Nech sa teda služobníkove slová z Izaiáša stanú naším vlastným vyznaním a našou osobnou skúsenosťou.

Všetkým prajem požehnanú Palmovú (Kvetnú) nedeľu a záver Pôstneho obdobia.

Niekoľko ďalších zamyslení k aktuálnemu čítaniu z Izaiáša nájdete vo vyhľadávaní na našej stránke po zadaní súradníc Iz 50.

Foto: Yøe Kovalík.
Literatúra: BERGES, U., Jesaja 49–54 (Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament; Freiburg; Basel; Wien 2015).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *