4. pôstna nedeľa C – komentár k prvému čítaniu Joz 5,9-12

Pán povedal Jozuemu: „Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu.“ Synovia Izraela sa utáborili v Galgale a štrnásteho dňa mesiaca navečer slávili na jerišských stepiach Veľkú noc. Od nasledujúceho dňa jedli z úrody zeme nekvasený chlieb a pražené zrno; práve v ten istý deň. Na druhý deň, ako jedli z úrody zeme, prestala manna a synovia Izraela už tento pokrm nepožívali, ale toho roku jedli z úrody kanaánskej krajiny.
(Joz 5,9a.10-12)

Starozákonné čítanie z Knihy Jozue predstavuje Izraelitov po vstupe do kanaánskej krajiny. Prešli cez Jordán a táboria v Galgale, kde sa na Boží rozkaz uskutočňuje obriezka. O okolnostiach tejto obriezky hovorí začiatok piatej kapitoly knihy. Z Egypta vyšli všetci muži obrezaní, ale celá táto generácia vymrela a nevstúpila do zasľúbenej krajiny, lebo nepočúvali Pánov hlas. Tí, čo sa narodili počas dlhého putovania púšťou, boli obrezaní až teraz. Na udalosť obriezky sa vzťahuje časový údaj „dnes“ na začiatku nášho čítania a aj pomenovanie miesta (Galgala – odvalenie, t.j. odstránenie egyptskej potupy).
V nasledujúcich veršoch čítame o prvom slávení Veľkej noci. Zároveň chápeme nutnosť predchádzajúcej obriezky; nikto neobrezaný nesmel jesť z veľkonočnej paschy (Ex 12,43-49). Slávnosťou si sprítomňovali Veľkú noc vyslobodenia z Egypta. Nekvasený chlieb a pražené zrno predpokladajú obilie, z ktorého by sa dali pripraviť a zároveň zmenu z kočovného spôsobu života v púšti na usadlý vo vlastnej krajine. Končí sa aj manna, ktorou sa živili v predošlých rokoch. Minulosť sa uzatvára a začína sa nová perióda dejín.
Hlavnou postavou v týchto udalostiach je Jozue. On je postavený na Mojžišovo miesto, on vovádza Izraelitov do zasľúbenej krajiny cez vody Jordánu a on vykonáva obriezku. Napokon, a v prvom rade, s ním komunikuje Pán podobne ako s Mojžišom a zjavuje sa mu, vysloviac rovnaké slová (Joz 5,16), ktoré počul Mojžiš z horiaceho kra (Ex 3,5). Meno Jozue je to isté, ako naše Ježiš. V skutočnosti Ježiš je ten definitívny Jozue, ktorý vovádza Boží ľud do zasľúbenej krajiny cez Veľkú noc svojho umučenia a zmŕtvychvstania.

© Jozef Kohut 7.3.2013