5. pôstna nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Jer 31,31-34)

31 „Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu; 32 nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny, a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich Pánom, hovorí Pán. 33 Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 34 Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ‚Poznaj Pána!‘, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť a na ich hriech si už nespomeniem.“
(Jer 31,31-34)

V úryvku z tzv. Knihy potešenia, ktorá je súčasťou spisu proroka Jeremiáša (Jer 30-31), zaznieva Božia reč. Hlavnou témou je zmluva. Čitateľ Biblie už vie, že Boh si vybral za zmluvného partnera najprv Noema, potom uzavrel zmluvu s Abrahámom a na Sinaji daroval zmluvu celému Izraelu. Práve posledná zmluva, ktorá súvisela s vyslobodením z Egypta, bola porušovaná modloslužbou (často prirovnávanou k cudzoložstvu) a nerešpektovaním Božích príkazov. Nedeľné čítanie vykresľuje, čo nasledovalo po jej prestúpení.

Dalo by sa čakať, že porušenie zmluvy povedie k jej vypovedaniu, a že Boh si nájde nového „zmluvného partnera“. Takto by pravdepodobne reagoval ktorýkoľvek podnikateľ. Boh, vďaka Bohu, nie je človek, a už vôbec nie obchodník. Hoci zo zmluvy s Izraelom mu neplynú žiadne benefity, vyberá si za partnera opäť „dom Izraela a dom Júdu“ (31,31) Obidve kráľovstvá už vlastne zanikli, politicky neexistujú, ako sme to čítali minulú nedeľu. Prečo chce Boh práve Izrael? Je to súčasť Božej pedagogiky a prejav jeho lásky.

Predchádzajúca zmluva bola napísaná na kamenných tabuliach, aktuálna má byť vo vnútri, v srdci (31,33). Pred sebou máme jediné miesto, kedy sa v Starom zákone používa výraz „nová zmluva“. Dochádza tu k zvnútorneniu. Kameň sa dá rozbiť, zničiť (Ex 31,19), a príkaz, ktorý je uložený iba zvonku, priam vyzýva k rebélii. Božia pedagogika a jeho láska nechce nútiť, Boh očakáva slobodný súhlas. Nová zmluva by mala prekonať model známy v prostredí Izraela, kedy silnejší kráľ poskytoval „ochranu“ menšiemu – vazalskému kráľovstvu, za podmienky, že v prípade ohrozenia poskytol svoje vojsko (angl. suzerain-vassal treaties).

Otázka je, kedy sa to stane; kedy bude zmluva uzavretá? Kedy budú všetci poznať Boha? (31,34) Toto Jeremiášovo proroctvo zostáva pre Izrael otvorené. Slovo čaká na svoje naplnenie. Pre nás je to odkaz na Ježiša Krista. V ňom prichádza Boh do tohto sveta a dáva sa poznať každému. On uzatvára novú zmluvu (Mk 14,24) a tajomstvom svojho kríža a zmŕtvychvstania sa dotýka srdca každého človeka. Netlačí zvonka a nevnucuje sa, ale pozýva zvnútra. Aj dnes okolo seba vidíme, ako veľmi je potrebné, aby sa menilo predovšetkým ľudské vnútro.

Jozef Kohut, 17. 3. 2018

One Comment on “5. pôstna nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Jer 31,31-34)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *