5. pôstna nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Jer 31,31-34)

31 „Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu; 32 nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny, a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich Pánom, hovorí Pán. 33 Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 34 Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ‚Poznaj Pána!‘, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť a na ich hriech si už nespomeniem.“
(Jer 31,31-34)

V úryvku z tzv. Knihy potešenia, ktorá je súčasťou spisu proroka Jeremiáša (Jer 30-31), zaznieva Božia reč. Hlavnou témou je zmluva. Čitateľ Biblie už vie, že Boh si vybral za zmluvného partnera najprv Noema, potom uzavrel zmluvu s Abrahámom a na Sinaji daroval zmluvu celému Izraelu. Práve posledná zmluva, ktorá súvisela s vyslobodením z Egypta, bola porušovaná modloslužbou (často prirovnávanou k cudzoložstvu) a nerešpektovaním Božích príkazov. Nedeľné čítanie vykresľuje, čo nasledovalo po jej prestúpení.

Dalo by sa čakať, že porušenie zmluvy povedie k jej vypovedaniu, a že Boh si nájde nového „zmluvného partnera“. Takto by pravdepodobne reagoval ktorýkoľvek podnikateľ. Boh, vďaka Bohu, nie je človek, a už vôbec nie obchodník. Hoci so zmluvy s Izraelom mu neplynú žiadne benefity, vyberá si za partnera opäť „dom Izraela a dom Júdu“ (31,31) Obidve kráľovstvá už vlastne zanikli, politicky neexistujú, ako sme to čítali minulú nedeľu. Prečo chce Boh práve Izrael? Je to súčasť Božej pedagogiky a prejav jeho lásky.

Predchádzajúca zmluva bola napísaná na kamenných tabuliach, aktuálna má byť vo vnútri, v srdci (31,33). Pred sebou máme jediné miesto, kedy sa v Starom zákone používa výraz „nová zmluva“. Dochádza tu k zvnútorneniu. Kameň sa dá rozbiť, zničiť (Ex 31,19), a príkaz, ktorý je uložený iba zvonku, priam vyzýva k rebélii. Božia pedagogika a jeho láska nechce nútiť, Boh očakáva slobodný súhlas. Nová zmluva by mala prekonať model známy v prostredí Izraela, kedy silnejší kráľ poskytoval „ochranu“ menšiemu – vazalskému kráľovstvu, za podmienky, že v prípade ohrozenia poskytol svoje vojsko (angl. suzerain-vassal treaties).

Otázka je, kedy sa to stane; kedy bude zmluva uzavretá? Kedy budú všetci poznať Boha? (31,34) Toto Jeremiášovo proroctvo zostáva pre Izrael otvorené. Slovo čaká na svoje naplnenie. Pre nás je to odkaz na Ježiša Krista. V ňom prichádza Boh do tohto sveta a dáva sa poznať každému. On uzatvára novú zmluvu (Mk 14,24) a tajomstvom svojho kríža a zmŕtvychvstania sa dotýka srdca každého človeka. Netlačí zvonka a nevnucuje sa, ale pozýva zvnútra. Aj dnes okolo seba vidíme, ako veľmi je potrebné, aby sa menilo predovšetkým ľudské vnútro.

Jozef Kohut, 17. 3. 2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *