6. nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha (Mt 9,1-8)

16439678-face-of-jesus-from-shroud-of-turinV tom čase Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.” Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.” Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,’ alebo povedať: ‚Vstaň a choď’? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy” – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!” A on vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, divili sa a oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. (Mt 9, 1-8)

„Beda mi, keby som nehlásal evanjelium.“ Veď ma on, sám Kristus, na to poslal. Som apoštol a som aj svedok. Čím vzdialenejší je cieľ, čím ťažšia je úloha, tým silnejšie „ma ženie láska“. Musím ohlasovať jeho meno: Ježiš je „Mesiáš, Syn živého Boha“. On nám zjavil neviditeľného Boha, „on, prvorodený zo všetkého stvorenia“, on, „v ktorom všetko spočíva“. On je učiteľ i vykupiteľ ľudí. On sa pre nás narodil, zomrel i vstal z mŕtvych.

On je centrum dejín a všetkých vecí. On nás pozná a miluje. On je spoločníkom a priateľom nášho života, mužom bolesti, ale aj nádeje. To on zasa príde a bude naším sudcom a dúfame, že aj večnou plnosťou života a našou blaženosťou. A preto nechcem nikdy prestať o ňom hovoriť: on je svetlo, on je pravda, ba dokonca „cesta, pravda a život“; on je chlieb a prameň živej vody, ktorý tíši hlad a smäd; on je náš pastier, vodca, vzor, útecha, náš brat. Bol malý, menší ako my, chudobný, ponížený, pracovitý, utláčaný, trpezlivý. Kvôli nám hovoril, robil zázraky, založil nové kráľovstvo, kde sú chudobní blahoslavení, kde je pokoj základom spoločného života, kde sú čistí srdcom a plačúci povýšení a potešení, lační po spravodlivosti nasýtení, kde hriešnici môžu obsiahnuť odpustenie a všetci sú si bratmi.

Toto je Kristus Ježiš, o ktorom ste už počuli a ktorému už isto mnohí patríte, veď ste kresťania. Vám, kresťania, opakujem jeho meno a všetkým ho ohlasujem: Kristus Ježiš je počiatok a koniec, alfa a omega, kráľ nového sveta, tajomný a najvyšší dôvod ľudských dejín a nášho osudu. On je prostredník a akýsi most medzi zemou a nebom. On je Synom človeka vrcholne a dokonalejšie ako všetci ostatní, lebo on je Boží Syn, večný a nekonečný, a je aj syn Márie, požehnanej medzi všetkými ženami, syn svojej matky podľa tela a našej matky zo spoločenstva s Duchom tajomného tela.

Ježiš Kristus! Pamätajte: On je ten, ktorého vám ohlasujeme pre večnosť a chceme, aby jeho meno zaznievalo po hranice sveta po všetky veky vekov.

Z Homílií pápeža Pavla Šiesteho
(Hom. Maniliae habita die 29 novembris 1970)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *