6. Veľkonočná nedeľa B – slovo k medzispevu Ž 98

1 Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné.
Víťazstvo je dielom jeho pravice * a jeho svätého ramena. R.
2 Pán oznámil svoju spásu, * pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
3 Rozpamätal sa na svoju dobrotu * a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. R.
Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha.
4 Na chválu Božiu jasaj, celá zem; * plesajte, radujte sa a hrajte. R.
(Ž 98,1.2-3b.3c-4)

Žalm 98 je chválospev, ktorý sa nachádza presne uprostred štvrtej knihy Žaltára (Ž 90–106). Prostredníctvom paralelizmu Pánovej pravice a jeho svätého ramena (v1) predstavuje Boha, ktorý je víťazný bojovník. V závere je Boh zobrazený ako sudca zeme, pričom je ďalším paralelizmom zdôraznené, že bude súdiť spravodlivo a podľa práva (v9). Božie víťazstvo aj súd sa tu chápu pozitívne, preto sú dôvodom na oslavu Boha. Chváliť ho má nie len Izrael (v3), ale všetci obyvatelia zeme (v4), a dokonca aj príroda, menovite more, svet, rieky a vrchy (v7–8).

Viaceré žalmy sú vo svojom nadpise označené termínom pieseň. Zvýrazňuje sa ním hudobný charakter žalmov, ktoré sú vskutku piesňami. Chvála Boha je v úvode nášho žalmu skoncentrovaná do slov „nová pieseň“. Toto spojenie sa objavuje v texte ďalších piatich žalmov, pričom svojou pozíciou v Žaltári tvoria dvojice: v prvej knihe Žaltára sú to Ž 33,3 a Ž 40,4; v štvrtej knihe Ž 96,1 a Ž 98,1 a v piatej Ž 144,9, 149,1. Nová pieseň sa spieva aj u Izaiáša (42,10). Pôvodný kontext spevu novej piesne mohla byť svätá vojna, ale môže súvisieť aj s vyslobodením z Egypta, či s návratom z exilu.

Je zaujímavé všimnúť si, že aj v Novom zákone sa spieva nová pieseň. V Jánovom videní ju spievajú tí, ktorí sú vykúpení a stoja s Baránkom (Zjv 14,3); je ich stoštyridsaťštyritisíc. V tomto obraze cirkev (pozostávajúca zo Židov aj pohanov) nachádzala odvahu uprostred prenasledovaní a posilnenie vo viere, že dejiny sú v Božích rukách. Ježiš už zvíťazil svojím krížom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Zmŕtvychvstalý ponúka nový život, ktorý umožňuje spievať novú pieseň.

V súvislosti s ďalšími čítaniami tejto veľkonočnej nedele nachádzame v žalme motív spásy ne-Židov, t. j. pohanov (Peter a Kornélius, a vyliatie Ducha Svätého na pohanov v Sk 10) a motív lásky ako sily, ktorou Boh víťazí nad hriechom, smrťou a zlom (výzva k vzájomnej láske a k zotrvaniu v Božej láske v 1Jn 4 a Jn 15). Božia sila je teda láska. Ona jediná nechce zničiť druhého, ale zachrániť ho. Dnes často berieme jeden druhého (dokonca aj Boha) ako protivníka, ktorý nás ohrozuje. Môže to dorásť až do takých rozmerov, že človek vezme druhému život. Sila lásky je v tom, že život neberie, ale ho dáva; druhému a za druhého. Ak vstúpime do jej dynamiky, môžeme tiež spievať novú pieseň.

Jozef Kohut, 5. 5. 2018

Literatúra:
HOSSFELD, F.-L., ZENGER, E. Herders Theologicher Kommentar zum Alten Testament. Psalmen 51–100. Freiburg im Breisgau; Basel; Wien, 2000.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *