Milosrdný Boh – 10. Nedeľa po ZSD

buonsamaritanoiiZ reči svätého biskupa Paciána O krste
(Nn. 6-7: PL 13, 1093-1094)

Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš zločiny?

„Ako sme nosili obraz pozemského človeka, tak nosme aj toho, ktorý je z neba; lebo prvý človek zo zeme, je pozemský, druhý z neba, je nebeský.“ Keď sa budeme, milovaní, o toto usilovať, už viac nezomrieme. A keď sa aj v tomto tele rozpadneme, budeme žiť v Kristovi, ako sám hovorí: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“
Nakoniec máme istotu zo svedectva samého Pána, že aj Abrahám, aj Izák, aj Jakub, aj všetci Boží svätí žijú. Veď to o nich hovorí Pán: „Oni všetci žijú, lebo on je Bohom živých, nie mŕtvych.“ A Apoštol hovorí o sebe: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Túžim zomrieť a byť s Kristom.“ A ďalej: „Ale kým sme v tomto tele, sme vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.“ My toto veríme, milovaní bratia. Ostatne: „Ak len v tomto veku máme nádej, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.“ Ako sami vidíte, má dobytok, zver a vtáctvo život na svete taký istý ako my, alebo i dlhší. Ale to, čo je vlastné človekovi, čo mu skrze svojho Ducha daroval Kristus, je trvalý život, ale iba ak už nebudeme hrešiť. Lebo ako sa hriechom privoláva smrť, tak čnosťou sa jej uniká. Teda život sa hriechom stráca, čnosťou sa zachraňuje. „Lebo mzdou hriechu je smrť. Boží dar je večný život skrze Krista Ježiša, nášho Pána.“
To je on, to on nás vykúpil „a odpustil nám všetky hriechy“, ako hovorí Apoštol, „zotrel dlžobný úpis neposlušnosti, ktorý bol proti nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž; vyzliekol sa z tela, predviedol mocnosti a slobodne triumfoval nad nimi“. Vyslobodil väzňov a rozlomil naše putá, ako povedal Dávid: „Pán dvíha padnutých, Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým.“ A opäť: „Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály ti prinesiem.“ Boli sme teda zbavení pút, keď sme sa cez sviatosť krstu zhromaždili okolo Pánovho znamenia a boli oslobodení Kristovou krvou a menom.
Teda, milovaní, iba raz sa obmývame, raz oslobodzujeme, iba raz nás prijímajú do nesmrteľného kráľovstva. Raz „sú blažení, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov“. Držte si pevne, čo ste dostali, zachovajte si to šťastne a už nehrešte. Preto sa odteraz zachovajte čistí a nepoškvrnení pre Pánov deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *