Narodenie Pána (omša na úsvite) – slovo k prvému čítaniu (Iz 62,11–12)

(11) Hľa, Pán ohlasuje až po končiny zeme: „Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoj spasiteľ. Hľa, jeho odmena s ním a jeho trofeje pred ním. (12) Budú ich volať: Svätý ľud, Pánom vykúpení. A teba budú nazývať: Vytúžená, Mesto neopustené.“

(Iz 62,11–12)

Prorok Izaiáš nás sprevádzal celým Adventným obdobím a prihovára sa nám aj na začiatku Vianoc. V dnešnom úryvku oznamuje príchod spasiteľa (v. 11).

Výraz spasiteľ/záchranca nájdeme v gréckom preklade Septuaginty (gr. sōtēr) aj v latinskej Vulgate (lat. Salvator). Pôvodný hebrejský text však doslovne uvádza, že prichádza spása/záchrana (hebr. ješa). Môžeme to chápať ako odpoveď na vrúcnu túžbu z Izaiáša, ktorá sa neskôr pretavila do známeho adventného spevu: „Roste, nebesá, zhora… Otvor sa, zem, nech urodí sa spása (hebr. ješa) (porov. Iz 45,8).

Spása/záchrana, ktorá prichádza, však nie je len nejaká neosobná sila. Prekladatelia správne vyjadrili to, čo chápal Izaiáš už od začiatku, že skutočným záchrancom/spasiteľom Izraela je Boh (porov. Iz 17,10). Záchrana nie je zo strany Božieho ľudu ničím zaslúžená; prichádza ako dar. Prorokovi veľmi záleží na tom, aby tento dar nebol zo strany Izraela prehliadnutý, preto opakovane pomocou citoslovca hľa vyzýva k pozeraniu (vv. 11.12).

Vianočné sviatky nás pozývajú vidieť. Zrakom viery môžeme v betlehemskom Dieťati spoznať záchrancu celého sveta. Nechajme sa ním obdarovať a pestujme si osobný vzťah s naším Bohom.

Všetkým prajem milostiplné a pokojné sviatky Ježišovho narodenia. Prežime ich v pokoji, radosti a zdraví.

Foto: Yøe Kovalík.

V archíve naše stránky nájdete zamyslenia k prvému čítaniu vianočnej omše vo svätej noci a tiež k omši vo dne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *