Narodenie Pána (omša vo dne) – slovo k prvému čítaniu (Iz 52,7–10)

7 Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“ 8 Počúvaj svoje hliadky! Zvyšujú svoj hlas a jasajú všetci, lebo na vlastné oči vidia návrat Pána na Sion. 9 Radujte sa a vedno plesajte, rozvaliny Jeruzalema, lebo Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. 10 Obnažil si Pán svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.

(Iz 52,7–10)

Text z  Izaiáša, ktorý čítame na Narodenie Pána znie veľmi pekne, optimisticky, povzbudzujúco. V  pôvodných dejinných súvislostiach sa však Deutero-Izaiáš dotýkal veľmi citlivého miesta. Je možné veriť proroctvu o  nádeji? Všetci doterajší proroci ohlasovali Izraelskému ľudu, ktorý sa odvrátil od svojho Boha, nešťastie, súd a  trest. Ohlasovanie pokoja sa dokonca stalo znakom falošných prorokov – podvodníkov, ktorí šteklili uši svojich poslucháčov a  najmä chlebodarcov. Deutero-Izaiáš svojim poslucháčom predkladá množstvo argumentov, ktorými ich chce povzbudiť k viere.

Dnešné čítanie podáva jeden z najsilnejších argumentov, a  tým je nevyčerpateľná Božia láska. Boh nachádza vo svojom ľude zaľúbenie, ktoré ide až za hranice ich hriechu alebo dobroty. Táto láska sa prejavuje vo vykúpení. Izaiáš hlása, že Boh určite nenechá toho, koho miluje, v  zlých životných okolnostiach (v tomto prípade Babylonský exil). Jeho láska je bezpodmienečná a  jej veľkosť je ešte umocnená skutočnosťou, že ľud nejaví žiadne známky nápravy.

Obnaženie Pánovho ramena vychádza z  vojenskej praxe; zbrane sa účinnejšie používali, keď si bojovník vyhrnul široké rukávy svojho odevu. Pánovo rameno je však sväté, t. j. oddelené, odlišné. Nevyhŕňa si rukávy, aby trestal, ale aby obnovoval. Neprekvapuje, že grécky preklad tu používa výraz apokalyptō (odhaliť, odkryť). Pán odkrýva svoju identitu. Za zmienku stojí aj to, že grécky preklad na rozdiel od hebrejského textu používa futúrum: Pán odkryje svoje sväté rameno. (Prorocké futúrum – už odkryl a  ešte viac odkryje…)

Narodenie Pána je naplnením proroctva. Boh odkryl nie len svoje rameno, ale v tajomstve vtelenia Slova nám odkrýva aj svoju tvár, svoje ruky a  najmä svoje srdce. Nech sa pri pohľade na Dieťa v  jasliach stane Izaiášova radosť aj našou radosťou. Všetkým milostiplné vianočné sviatky.

Jozef Kohut 24. 12. 2019

One Comment on “Narodenie Pána (omša vo dne) – slovo k prvému čítaniu (Iz 52,7–10)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *