Nedeľa Najsvätejšej Trojice C – komentár k prvému čítaniu (Prís 8, 22-31)

941875_10200647806750018_357008593_nToto hovorí Božia Múdrosť: „Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest, od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek. Od večnosti som ustanovená, odpradávna, prv, ako povstal svet. Neboli ešte morské priehlbne, a ja som sa už počala; ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli. Prv než boli upevnené vrchy, pred pahorkami som sa zrodila; prv, než učinil zem a nivy a prvé hrudy na pevnine. Keď pripravoval nebesia, bola som pri tom. Keď vymeriaval klenbu nad oceánmi, keď upevňoval mraky vo výšinách, keď dával silu morským prameňom, keď moru vymedzoval hranice a vodám, aby neprekročili svoj breh, keď kládol základy zeme – už vtedy som bola s ním ako staviteľka: deň čo deň som bola jeho potešením a hrala som sa pred ním v každý čas. Hrala som sa na okruhu zeme a mojou radosťou je bývať s ľuďmi.“
(Prís 8, 22-31)

Kniha prísloví patrí medzi múdroslovnú literatúru Starého zákona. V jej úvode (kapitoly 1-9) otec poúča svojho syna o múdrosti. V ôsmej kapitole (8,12 – 8,36) sa k čitateľovi, resp. poslucháčovi, priamo prihovára zosobnená múdrosť. Táto múdrosť nepochádza od človeka a nie je ani ovocím jeho životných skúseností. Existuje pred každým stvorením a jej pôvodcom je Boh. Vo vzťahu k Bohu je jeho potešením (v 30) a jej radosťou je bývať s ľuďmi (v 31). V hebrejskom texte sa obidva vzťahy, t.j. medzi Bohom a múdrosťou a medzi múdrosťou a ľuďmi, vyjadrujú rovnakým výrazom. Je to slovo, ktoré „spolkové“ vydanie Svätého písma (Sväté písmo Starého i Nového zákona, Trnava, 1996) prekladá ako rozkoš.

V starozákonnom chápaní je zosobnená múdrosť určitou božskou realitou, ktorá existuje odvždy a navždy. Rabíni ju vysvetľovali s poukazom na Tóru. V Novom zákone dôjde k stotožneniu múdrosti s Kristom. (1 Kor 1,24.30) Tento proces vysvetľuje pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe o Ježišovi, keď hovorí o slove a udalosti. To, čo bolo doposiaľ často nezrozumiteľným slovom, stáva sa skutočnosťou. Slová o múdrosti sa napĺňajú v osobe Božieho Syna. A fakty sú zároveň naplnené slovom, zmyslom. Udalosť a osoba Ježiša Krista je osvetlená starozákonným textom.

© Jozef Kohut 25.5.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *