Nedeľa praotcov

Veriaci, chváľme dnes všetkých otcov, čo boli pred Zákonom,
Abraháma bohumilého, Izáka, narodeného z prisľúbenia, Jakuba
a patriarchov dvanástich. Oslavujme veľmi tichého Dávida a tiež Daniela,
proroka túžob, spolu s nimi troch mládencov, ktorí zmenili pec na rosu.
Prosme odpustenie u Krista Boha, ktorý je oslavovaný vo svojich svätých.

Poďme, všetci, ktorí sviatky milujete, chváľme žalmami
zhromaždenie praotcov: praotca Adama, Henocha a Noema,
Melchizedecha, Abraháma, Izáka a Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela,
Daniela a dvanástich, zároveň Eliáša, Elizea a vôbec všetkých,
Zachariáša a tiež Krstiteľa, i tých, čo predpovedali príchod Krista, ktorý
je život a vzkriesenie nášho rodu.
(stichiry z večierne Nedele praotcov)