15. nedeľa rok C – komentár k prvému čítaniu (Dt 30,10-14)

more neboMojžiš prehovoril k ľudu: „Budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachovávať jeho prikázania a nariadenia, napísané v tomto zákone, a obrátiš sa k Pánovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. Veď toto prikázanie, ktoré ti dnes dávam, nie je nad tvoje sily ani ďaleko od teba. Nie je v nebi, žeby si mohol povedať: ‚Kto za nás môže vystúpiť do neba a zniesť nám ho, aby sme ho mohli počuť a zachovávať?‘ Ani za morom nie je, žeby si musel povedať: ‚Kto prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovávať?‘ Naopak, toto slovo je celkom blízko pri tebe, je v tvojich ústach a v tvojom srdci, a preto ho môžeš zachovať.“
(Dt 30, 10-14)

V dnešnom starozákonnom čítaní si môžeme všimnúť tri dôležité biblické výrazy; počúvať, zachovávať, obrátiť sa.

Boh sa od počiatku prihovára človekovi, ale už v rozprávaní knihy Genezis sa Adam skrýva, keď počuje Boží hlas. (porov. Gn 3,10) V dejinách spásy sa Boh zjavuje vyvolenému ľudu, hovorí k nemu. Človek je schopný zachytiť Boží hlas, ale nie vždy ho chce počúvať, preto starozákonný žalmista volá: „Čujte dnes jeho hlas: Nezatvrdzujte svoje srdcia…“  (Ž 95,8) Podobne u Jeremiáša opakovane nachádzame Božiu sťažnosť: „nepočúvali “.

Izrael má zachovávať Božie prikázania a nariadenia. Výraz zachovávať znamená v hebrejčine aj strážiť, chrániť. Človek si stráži a chráni to, čo je preňho vzácne. Takýto postoj je možný aj voči Božím príkazom. Sú totiž obrovskou cennosťou, pokladom. Aj v tejto súvislosti sa žalmista modlí: „Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám a celým srdcom sa ho budem pridŕžať.“ (Ž 119,34) a „To ma utešuje v ponížení, že mi tvoje slovo vracia život.“ (Ž 119,50)

Obrátiť sa k Pánovi znamená doslovne vrátiť sa k nemu. Človek môže zísť z Božej cesty a blúdiť (Ž 95,10), ale Pán ho túži mať pri sebe (Oz 11,4). Byť pri Bohu celým srdcom a celou dušou je nádherný obraz osobného vzťahu. To je to najvzácnejšie, čo má Izrael.  Za povšimnutie stojí, že ani jedno z týchto slovies v našom čítaní nie je v rozkazovacom spôsobe. Akoby Boh chcel ukázať, že nenúti k návratu. Ježiš prináša život v plnosti a učí ako ho získať. Chceme počúvať jeho hlas?

© Jozef Kohut, 13.7.2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *