20. nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Iz 56, 1.6-7)

IMG_7713Toto hovorí Pán: „Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť, už sa zjaví.
A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári; veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.“
(Iz 56, 1. 6-7)

Úryvok z poslednej časti proroka Izaiáša (tzv. Trito-Izaiáš) vyzýva k zachovaniu práva a konaniu spravodlivosti. V ďalšom verši, ktorý už nedeľný lekcionár vynecháva, sa táto výzva konkretizuje do dvoch skutočností; bedliť nad sobotou a neznesväcovať ju a dávať si pozor na ruku, aby nekonala zlo (56,2). Sobotný deň je vyjadrením vertikály, t.j. vzťahu k Bohu a nekonať zlo predstavuje horizontálu, čiže medziľudské vzťahy.

Problém zachovania práva rozširuje Kniha proroka Micheáša, ktorý vyčíta vodcom Izraela: „Nie je vašou úlohou poznať právo? Ale vy nenávidíte dobro a milujete zlo.“ (Mich 3,1-2) Motiváciou pre (poznanie a) zachovanie práva a konanie spravodlivosti je blízkosť Pánovej spásy a zjavenie jeho spravodlivosti. Tí, čo sa usilujú o spravodlivosť budú spasení a už teraz sú blažení (56,2). Boh ich zachráni pred nespravodlivcami, na ktorých príde Božia spravodlivosť.

V druhej časti nedeľného čítania sa objavuje téma cudzincov. Pre Izrael ako vyvolený Boží ľud museli slová o cudzincoch, ktorí sa vinú k Pánovi a budú na Božom vrchu naplnení radosťou, znieť dosť provokatívne. Vynechané verše (56,2-5) vysvetľujú toto prekvapivé Božie konanie. Nie len Izraela ale aj cudzincov (a eunuchov) Boh privedie k sebe, lebo bdejú nad sobotou a dodržiavajú Pánovu zmluvu. Svojím pôvodom síce nepatria k Izraelu, ale vinú sa k Pánovi a volia si to, v čom má záľubu.

Ježiš prišiel naplniť Zákon a Prorokov. Skrze neho sa Izaiášove slová vzťahujú aj na nás. My sme cudzinci, ale ctíme si Pána a milujeme jeho meno, slúžime mu a zachovávame Pánov deň. Nech nás on sám napĺňa radosťou a privedie na svoj svätý vrch.

© Jozef Kohut, 13.8.2014
(foto: -ds-)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *