4. nedeľa B – slovo k prvému čítaniu (Dt 18,15–20)

Mojžiš hovoril ľudu: (15) „Pán, tvoj Boh, z tvojho národa a z tvojich bratov vzbudí ti proroka, ako som ja. Jeho budete počúvať, (16) ako si si žiadal od Pána, svojho Boha, na Horebe, keď sa zišlo zhromaždenie a povedal si: ‚Nech už nemusím počúvať hlas Pána, svojho Boha, a vidieť tento veľký oheň, aby som nezomrel.‘ (17) A Pán mi povedal: ‚Dobre to všetko povedali. (18) Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov podobného tebe, do úst mu vložím svoje slová a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. (19) Kto však nebude počúvať moje slová, ktoré povie v mojom mene, toho ja vezmem na zodpovednosť. (20) Ale prorok, ktorý by sa bezočivo odvážil hovoriť v mojom mene, čo som mu ja neprikázal hovoriť, alebo by hovoril v mene cudzích bohov, bude usmrtený.‘“

Dt 18,15–20
Audionahrávka zamyslenia…

Keby sme zostavili rebríček mien, ktoré sa najčastejšie spomínajú v hebrejskej Biblii, víťazom by sa suverénne stal Dávid s viac než tisíckou výskytov. Na druhom mieste so stratou približne sto bodov na Dávida by bol Mojžiš. Ten by však mal priepastný takmer päťstobodový náskok pred tretím Jakubom, štvrtým Áronom a ďalšími. Aj takýto pohľad napovedá niečo o dôležitosti tej ktorej biblickej postavy. V dnešnom liturgickom čítaní z Knihy Deuteronómium sa stretneme práve s Mojžišom. Väčšinu známych epizód spojených s Mojžišom podáva Kniha Exodus. V nej čítame o jeho detstve (Ex 2,1–10), o horiacom kríku (Ex 3,1 – 4,17) či o dramatickom vyjednávaní s faraónom, ktoré sprevádzajú egyptské rany (Ex 5–12). Je tu aj prechod cez more (Ex 14,15–31) a manna z neba (Ex 16).

My sa chceme na chvíľu zastaviť pri Sinaji, kde Boh s Izraelom uzatvára zmluvu a daruje mu Desatoro. Božie zjavenie predchádzajú a sprevádzajú viaceré audiovizuálne prvky – hrmenie, blesky, hustý mrak a silný zvuk rohu – a Písmo poznamenáva, že všetok ľud v tábore sa triasol (Ex 19,16). Rovnako sa triasol aj samotný vrch, pretože naň zostúpil Boh (Ex 19,18). Všetko živé aj neživé sa chvelo v Božej prítomnosti, kým on nerušene komunikoval s Mojžišom a Mojžiš s ním (Ex 19,19). V ďalšej kapitole zaznieva prosba zo strany preľaknutého ľudu: „Ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli!“ (Ex 20,19). Vidíme tu kontrast medzi Mojžišom, ktorý je schopný počúvať Boží hlas, a Izraelitmi, ktorých ten istý hlas desí.

Strach ľudu a ich žiadosť nemusíme hodnotiť úplne negatívne. Oni vlastne potvrdzujú Mojžiša ako prostredníka medzi sebou a Bohom. To znamená, že nie je vyvolený len Bohom, ale aj Izraelom (Propp, 181). Inými slovami, Boh si ho vybral a Izrael ho prijal. Mojžiš je na Sinaji ustanovený za jedinečného prostredníka Božieho zjavenia (Inšpirácia, č. 11). Na tento príbeh sa odvoláva aj naše dnešné čítanie z Deuteronómia a pripomína strach Izraelitov z počúvania Božieho hlasu (v. 16). Novým prvkom, s ktorým sme sa v Knihe Exodus nestretli, je prorok podobný Mojžišovi: „Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov podobného tebe…“ (v. 18). Mojžišovo prostredníctvo nebude trvať večne, ale Boh dáva nádej, že príde nový prorok mojžišovského typu.

Čo si pod tým máme predstaviť? Akým prorokom je Mojžiš? O Mojžišovej výnimočnosti vo vzťahu s Bohom čítame v Knihe Numeri: „Ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem ja, Pán, vo videní a hovorím s ním vo sne! No nie tak s mojím služobníkom, Mojžišom! On je v celom mojom dome najvernejší. Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam, otvorene a nie v hádankách – a on môže hľadieť na Pánovu podobu.“ (Nm 12,6–8). Keď si to spojíme, tak nám vychádza, že sa po Mojžišovi objaví opäť niekto, kto sa nebude báť počúvať Boží hlas a dokáže nerušene komunikovať s Bohom. Kniha Deuteronómium sa k uvedenej téme vracia s istou dávkou melanchólie v samom závere, keď spomína Mojžišovu smrť: „Ale odvtedy sa už nezjavil v Izraeli taký prorok, ako bol Mojžiš, s ktorým by sa Pán stýkal z tváre do tváre“ (Dt 34,10n).

Pápež Benedikt v úvode svojej trilógie Ježiš Nazaretský ukazuje, že tento biblický text obsahuje mesiášsku nádej. No nie je to prisľúbenie kráľa Izraela a vládcu sveta – nového Dávida. V Ježišovi prichádza Mesiáš mojžišovského typu, ktorý však presahuje Mojžiša (Ratzinger, 26–33), pretože on sám je „jednorodený Boh, ktorý je pri Otcovej hrudi“ (Jn 1,18, preklad podľa Lapka). Učme sa počúvať Boží hlas a nech nás Ježiš Kristus oslobodzuje od každého strachu. Všetkým požehnanú nedeľu.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Dominika Gurbaľová – Cesta narovnaná (Už sneží)
Literatúra:
LAPKO, R. (ed.), Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár (Bratislava 2019).
PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA, Inšpirácia a pravda Svätého písma (https://kbd.sk/inspiracia-a-pravda-svateho-pisma/).
PROPP, W. H. C., Exodus 19–40 (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008) 2A.
RATZINGER, J., Jesus von Nazareth I. (Freiburg, Basel, Wien 2007).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *