7. nedeľa po Zoslaní Sv. Ducha (Rim 15,1-7)

MarekASimon3[1]1 My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. 3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané: „Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.“ 4 A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. 5 Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, 6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 7 Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu. (Rim 15,1-7)

V slovenských prekladoch sa stráca slovná hra a gramatická konštrukcia, ktoré sú veľmi podstatné. Pavlovu výzvu podľa gréckeho originálu môžeme prepísať aj takto: sme podlžní (dlžíme), my silní (dynatai), brať na seba a niesť slabosti nesilných (adynatai). Teda my silní máme podlžnosť voči nesilným brať na seba a niesť ich slabosti. Povinnosť je skôr dlžoba. Potom myšlienka pokračuje neprispôsobovať si (všetko) a tak urobiť radosť sebe samému. Každý z nás sa má prispôsobiť blížnemu v dobrom tak, aby ho budoval. Pavol pridáva dôvod: veď vskutku ani Kristus si neprispôsoboval (všetko) sebe samému, ale ako bolo vopred napísané: padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.

Základná myšlienka, ktorú nám Pavol predostiera je uvedomiť si, že náš pokrok vo viere, to že sme sa stali silnými nie je z nás. Je to dar Boží. Aj my sme boli na začiatku slabí, nesilní, neschopní. A Kristus sa nás ujal, sklonil sa k nám a tak nám pomohol vystúpiť vyššie. On svojou smrťou nás dvíha a nesie bližšie k Bohu Otcovi. Táto myšlienka sa tiahne ako zlatá niť v liste Rimanom:

21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: 22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. (Rim 3, 21-26)

6 Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. 7 Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. 9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. (Rim 5, 6-10)

Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Rim 6,23)

Je to vďaka Kristovi, že sa môžeme postaviť pred Boha v pokoji, v nádeji a bez strachu. A podlžnosť spočíva v tom, aby sme konali rovnako ako konal Kristus. Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu (v. 7). Ako on urobil z nás nesilných silných, tak máme my sami pomáhať nesilným okolo nás stávať sa silnými. Môžeme to jedine v Kristovi. Preto treba zmýšľať o druhých ako o nich zmýšľal Kristus. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, lebo lekára potrebujú chorí (porov. Mt 9,12-13).

Byť trpezlivý a nechať padať na seba slabosti, prehrešky, ba i hriechy iných, vôbec nie je ľahká vec. Ustavične znášať uštipačnosť, či klamstvá; povýšenosť alebo jednoducho egoizmus iných; byť len využívaný… to vôbec nie je jednoduché. Niekedy sa zdá, že je to nad ľudské sily. Preto Pavol nezabudne upriamiť našu pozornosť na to, čo „bolo vopred napísané“: 4 A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. Z Božieho slova totiž čerpáme silu a útechu!!! A zjavuje nám ešte čosi viac. Boh trpezlivosti a útechy je tým, kto je skrytý v tom, čo je napísané. Z Písma čerpáme trpezlivosť a útechu, ktoré dáva Boh, lebo on je Bohom trpezlivosti a útechy. Skrze Písma k nám hovorí sám Boh a dáva nám svoju trpezlivosť a útechu.

Témy, nad ktorými sa musíme zamyslieť – podľa apoštola Pavla – sú tieto:
a/ Kristus zomrel za teba i za mňa, keď si bol ešte v hriechoch, keď si nič dobré neurobil. Oslobodil ťa a urobil ťa Božím dieťaťom. Rástol si v moci Ducha a stal si sa silným.
b/ Teraz si dlžníkom Boha. On chce, aby si urobil to isté s ostatnými. Neprispôsobuj všetko sebe, aby si ty mal radosť. Prispôsobuj všetko blížnemu na dobro. V tom nájdeš radosť aj ty. Pomáhaj mu rásť, stať sa silným.
c/ Naša sila je Pán. Čerpaj preto trpezlivosť a útechu z Písma. Sám Boh v nich hovorí a dáva ti svoju trpezlivosť

Róbert Jáger, 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *