7. nedeľa rok A – slovo k prvému čítaniu (Lv 19,1-2.17-18)

IMG_6655Pán povedal Mojžišovi: „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Nenos vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi; napomeň ho, aby si sa neobťažil jeho hriechom. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev k synom svojho ľudu. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ja som Pán.“
(Lv 19,1-2.17-18)

Kniha Levitikus nám približuje biblický pohľad na svätosť. Naše čítanie je úryvok z tzv. Kódexu svätosti (Lv 17-26). Môžeme si tu všimnúť, že Pán hovorí skrze Mojžiša všetkým Izraelitom. Celá pospolitosť má byť svätá. To je to nové. Výzva k svätosti nie je adresovaná len vyvoleným jednotlivcom alebo uzavretej skupine ľudí (napr. kňazom, ktorí slúžia pri Pánovom oltári).

Pojem svätosti je podľa Knihy Levitikus dynamický (Varšo: Zjedz, čo máš po ruke, s. 164). To znamená, že človek sa musí neustále posväcovať, nedá sa byť svätým raz a navždy. Svätosť Izraelitov vychádza zo svätosti Boha a nie je mysliteľná bez neho (Lv 11,45; 19,2). Boh jediný je skutočne svätý a nemenne svätý. Svätosť ľudu v tomto prípade nie je len Božia požiadavka, ale aj jeho túžba a on nežiada nemožné.

Súčasná predstava svätosti (obrazy a sochy v kostoloch) sa zdá byť dosť odlišná od biblickej. Vo Svätom písme použité slovo kadoš má koreň v slovese kadaš ,čo znamená byť oddelený. Boh je oddelený, v zmysle, že je iný ako svet, človek, stvorenie. V tomto význame sú osoby, miesta, predmety sväté, teda oddelené, vyčlenené pre Boha, Bohu zasvätené.

V našom čítaní je svätosť úzko prepojená s láskou. Príkaz svätosti sa realizuje v láske. Vo vynechaných veršoch (9,3-16) sú uvedené jednotlivé príkazy Desatora upravujúce vzťah k Bohu a blížnemu. Svätosť nie je abstraktná požiadavka, ale znamená konkrétne životné postoje. Vrcholom je až evanjeliovo znejúci zákaz nenávisti v srdci a pomsty a príkaz lásky k blížnemu.

Keď pred premenením v omši zaznievajú slová: „Naozaj si svätý, Otče, ty prameň všetkej svätosti“; vzbudzujme si túžbu po svätosti a dovoľme nášmu Svätému Bohu, aby posväcoval nás, naše okolie a celý svet (Jn 17,18-19).

© Jozef Kohut, 19.2.2014
(foto: Dominik Lakatoš)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *