Nanebovzatie Panny Márie – slovo k prvému čítaniu (Zjv 11,19–12,10)

(19a) V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. (1) Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (2) Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. (3) A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; (4) jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. (5) I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. (6a) Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. (10a–c) A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného.“

Zjv 11,19a; 12,1–6a.10a–c

Knihu zjavenia apoštola Jána, možno považovať za syntézu Starého zákona; cituje ho najčastejšie spomedzi všetkých novozákonných spisov (Inspirace, 67). Aj dnešné liturgické čítanie je prepletené obrazmi, ktoré majú svoju paralelu v Starom zákone. Stretávame sa tu s chrámom a archou zmluvy (11,19); so slnkom, mesiacom a hviezdami (v. 1); s postavou rodiacej ženy (v. 2) aj s drakom (v. 3); píše sa tu tiež o zhodení hviezd z neba na zem (v. 4); o železnom žezle a Božom tróne (v. 5); o spáse, Bohu a Mesiášovi (v. 10).

Jazyk nášho úryvku a celej knihy je vyslovene biblický a navyše aj plný symbolov. Ján chápe Božie posolstvo vďaka „anjelovi vysvetľovateľovi“ a pod vplyvom Ducha (Inspirace, 66). Rovnako aj súčasný čitateľ potrebuje pomoc zhora; Ducha Svätého. Treba upozorniť, že na rozdiel od eschatológie, ktorá sa zaoberá problematikou budúceho života po smrti, Zjavenie apoštola Jána je apokalyptika, a v nej ide predovšetkým o prítomnosť. Spisy takéhoto druhu povzbudzujú veriacich, ktorí zakusujú, ako na nich dolieha utrpenie alebo prenasledovania, aby vytrvali vo viere (Trstenský, 11).

Dnešné čítanie nasleduje po tom, čo „siedma poľnica“ ohlásila triumf Božieho kráľovstva (Ford, 173). Poznanie, že Boh vládne nad svetom je veľmi povzbudzujúce a v tomto duchu môžeme pristupovať aj k veršom, ktoré ponúka liturgia. Dôvod na radosť je, že chrám, ktorý sa spomína v úvode aj závere 11. kapitoly, je teraz otvorený (v. 19); prístup k Bohu je možný. Dokonca sa spomína aj archa zmluvy (v. 19), ktorá bola stratená od čias Jeremiáša (2 Mach 2,4n) a teraz sa objavila. Jej prítomnosť môže evokovať bojové ťaženie (porov. 1 Sam 4), kedy sám Boh zabezpečí práve ohlásené víťazstvo (Ford, 182).

V centre nášho čítania stojí znamenie ženy rodiacej dieťa. Je to pozitívne znamenie, lebo prináša život. Žena patrí do nebeskej sféry a je pod Božou ochranou (Trstenský, 63). Okrem postavy Márie, ktorej nanebovzatie dnes slávime, tu spoznávame celú Cirkev, Boží ľud každej doby, ktorý vo veľkých bolestiach stále nanovo rodí Krista. Cirkev je ohrozovaná silou draka, zdá sa byť bezbranná a slabá. Drak ju prenasleduje, no Boh ju chráni a nakoniec nezvíťazí on, ale ona (Benedikt XVI, 11).

Slávnosť Nanebovzatia nás prostredníctvom čítania z Jánovej apokalypsy posmeľuje vo vedomí, že dejiny a naše životy sú v Božích rukách. Súčasne nás pozýva prijímať Ježiša a niesť ho do nášho sveta, ako spoločenstvo veriacich a podľa príkladu Ježišovej matky Panny Márie. Nech nám pomáha jej materinský príhovor.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: Podľa tvojich slov | Hymna SDM 2019
Literatúra:
FORD, J. M., Revelation: introduction, translation, and commentary (Anchor Yale Bible; New Haven; London 2008) XXXVIII.
PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE, Inspirace a pravda Písma svatého (Kostelní Vydří 2015).
BENEDIKT XVI., Die Offenbarung des Johannes: (K)ein Buch mit sieben Siegeln (Leipzig 2015).
TRSTENSKÝ, F., Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú: Biblická apokalyptika a Jánova apokalypsa (Ružomberok 2018).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *