Nedeľa Svätej rodiny A – pohľad ekonóma

Svätej rodiny_A_ek (720x480)Dnes na sviatok Svätej rodiny nám Cirkev predkladá evanjelium, ktoré mnohé veci jasne pomenúva. Postavenie rodiny je nespochybniteľné, aj keď mnohí ľudia sa snažia v dnešnej dobe postavenie a fungovanie rodiny spochybniť. Dnes sa budeme venovať predovšetkým ekonomickej stránke rodiny. Aj tu platia isté pravidlá, ktoré ak fungujú, sú pre každého člena rodiny veľkou školou, príležitosťou aj prínosom. V rodine, tak ako v každom spoločenstve, žijú ľudia, ktorí sa navzájom spoznávajú, ovplyvňujú a formujú. Ak toto formovanie je v takomto prirodzenom prostredí, formovaní a formujúci môžu byť pre seba navzájom veľkým prínosom. Rodina je aj miestom, kde sa stretávajú ľudia s rôznymi povahami, vekom, postavením atď. Matka a otec majú dôležitú úlohu, ktorou je výchova a formovanie svojich detí. Dnešná rodina má vážne sociálno-ekonomické problémy, ktoré priamo ovplyvňujú rôzne oblasti spoločenského života nevynímajúc vzory prezentujúce v médiách. Takmer všetci rodičia, by chceli mať zo svojich ratolestí riaditeľov podnikov, manažérov, finančných maklérov a podobne. Takýto rodičia dbajú predovšetkým na vzdelávanie svojich detí. Sú ochotní a schopní vynaložiť nemalé finančné prostriedky na výberové školy pre svoje deti, avšak zabúdajú na osobnosť dieťaťa v komplexe a rozvoj jeho zručností.  Každý človek má  rôzne talenty, nadanie, schopnosti. Zručnosti však môže získať predovšetkým praxou. Dôležité je tak vzdelanie, ako aj manuálna zručnosť. Mnohé rodiny si môžu myslieť, že podnikanie je iba pre bohatých. Možno sa tiež nazdávať, že už neexistuje oblasť, v ktorej by sa dalo podnikať, že všetkého je dostatok. Tu je potrebné zvýrazniť, že „podnikanie prináša nádej pre chudobných ľudí na našej planéte. Môžeme povedať, že je najlepšou a jedinou reálnou nádejou pre chudobných. Pozdvihnutie chudobných z biedy patrí medzi najušľachtilejšie poslania biznisu.“ (DANCÁK, P. – Sloboda a spoločnosť vo filozofii Michaela Novaka.) Prečo je tomu tak? Pretože kto môže naučiť deti dobrému remeslu, ak nie ich rodičia? Mnohí manažéri, ekonómovia, lekári, právnici, poľnohospodári, krajčíri,… majú problém odovzdať svoje vedomosti, skúsenosti a praktické rady svojej konkurencii.  Avšak rodič svoju dieťaťu chce odovzdať len to najlepšie. On žičí svojmu dieťaťu, aby sa mu darilo. Pre rodiča dieťa nie je konkurenciou, ba naopak, je pokračovateľom jeho vlastného diela. A práve tu je priestor na budovanie rodinného podniku, rodinnej firmy, rodinného remesla. Už sme zabudli na to, ako sa odovzdávali remeslá z generácie na generáciu? Veď takéto odovzdávanie remesiel sa v niektorých rodinách tradovalo od nepamäti. Možno prišiel čas, nechať sa inšpirovať minulosťou, aby sme nielen znovuobjavili tradície našich predkov, ale pomohli našim rodinám dôstojne žiť a odovzdávať nadobudnuté dary (informácie, poznatky, skúsenosti,…) aj budúcim generáciám. Môže sa zdať, že rodina potrebuje dostatočný finančný kapitál na podnikanie a to dnešná rodina nemá. Nie je tomu celkom tak, pretože môže začať od začiatku. Ak jeden z rodičov si otvorí živnosť, kde sú náklady minimálne a postupne začne pracovať ako samostatne činná osoba, môže neskôr zamestnať ďalších členov rodiny. S pribúdajúcim množstvom zákaziek, môže neskôr založiť právnickú osobu. Rodinné firmy majú najčastejšiu právnu subjektivitu spoločnosť s ručením obmedzeným, v skratke s.r.o. alebo spol. s r.o.. S pribúdajúcimi zákazkami a kapitálom, môže firma sa odovzdávať z generácie na generáciu. Takáto firma má výhody: deti sa od malička učia zodpovednosti a pracovitosti, členovia rodiny sa môžu na seba spoľahnúť a je tam väčšia dôvera ako medzi zamestnancami firmy, každý člen rodiny pracuje v rodinnej teda „vo svojej“ firme a nie v cudzej, postupy práce sa učí od svojich rodičov alebo starších členov rodiny, hneď po ukončení vzdelania deti majú prácu v tomto podniku, rodina trávi veľa času spolu a podobne. Nevýhody sú predovšetkým v rodinných firmách, ktoré nemajú jasné pravidlá. Tie sa týkajú predovšetkým majetkových pomerov, dedičstva, zadlženia sa v prípade kúpy náročných technológií a podobne. Samozrejme aj v dnešnej dobe sú rodiny, ktoré nechcú, nevedia alebo sa nerozhodli z iných dôvodov pre rodinné podnikanie. Takéto rodiny sú odkázané na trh práce, ktorý im ponúka možnosti zamestnať sa. Niekedy je to oveľa jednoduchšie, pretože rodina nie je zaťažená pracovnými vzťahmi mimo pracovnej doby. Každý spôsob rodinného života má svoje pozitíva aj negatíva. O spôsobe rodinného života rozhodujú predovšetkým rodičia. Podľa veku, schopností a osobnej zrelostí ich detí, sa môžu k tomu vyjadriť aj ich deti. Tu je namieste zdôrazniť, že ak takto fungujúce rodinné firmy poznáme, mali by sme zvážiť kúpu výrobkov a služieb práve od týchto rodín. Podporíme ich rozvoj. Je lepšie mať malé rodinné firmy, ktoré pomáhajú rodine nielen prežiť, ale aj rozvíjať sa. Ako na druhej strane mať nezamestnané, chudobné a trpiace rodiny. Rozhodnutia, ktoré musia urobiť rodičia v rodine, majú priamy dopad na fungovanie rodiny, na rozvoj ich detí a na kvalitu života starých rodičov. Neustále si pripomínajme, že rodina je miestom rozvoja a je významným bohatstvom pre človeka.

© Jaroslava Kmecová, 26. 12. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *