Utorok po 5. pôstnej nedeli – slovo k prvému čítaniu (Nm 21,4–9)

4 Izraeliti tiahli od vrchu Hor po ceste, ktorá vedie k Červenému moru, aby obišli krajinu Edomčanov. Ľud začal chabnúť na ceste. 5 Reptal proti Bohu i Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody! A tento biedny pokrm sa nám už protiví.“ 6 Preto Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Ony hrýzli ľud a mnoho ľudí z Izraela zomrelo. 7 Prišli k Mojžišovi a povedali: „Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi a proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov.“ Mojžiš sa modlil za ľud 8 a Pán mu povedal: „Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie; ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive.“ 9 Mojžiš teda urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie. A keď naň pohryzení pozreli, ozdraveli.

(Nm 21,4–9)

Had sa objavuje hneď na začiatku Písma v rozprávaní o raji (Gn 3). Tam je zobrazený ako pokušiteľ, ktorý úspešne navádza Adama a Evu, aby nepočúvali Boha. S hadmi sa ďalej stretávame v úvode Knihy Exodus. Na hada sa premieňa Mojžišova palica, ale Boh mu prikáže, aby sa nebál a chytil ho za chvost; a had sa hneď zmení naspäť na palicu (Ex 4). Čosi podobné sa zopakuje pred faraónom, kde Mojžišova palica premenená na „hadiu potvoru“ zhltne rovnako transformované palice egyptských zaklínačov (Ex 7).

Hady zohrávajú úlohu aj v našom dnešnom čítaní z Knihy Numeri. Dozvedáme sa v ňom, že náročnosť putovania po púšti vzbudila v Izraelitoch nostalgiu za Egyptom a ako trest prišli ohnivé/jedovaté hady. Už tušíme, že medzi hadmi a Egyptom bude nejaká spojitosť. Rozprávanie názorne ukazuje, že túžiť po návrate do Egypta je ako zahynúť na hadie uhryznutie. Nám v aktuálnej situácii nehrozí cestovanie do Egypta, ale potrebujeme si dávať o to väčší pozor, aby sme sa do našich „Egyptov“ nevracali vnútorne.

Zastavme sa ešte pri medenom hadovi. Mojžiš ho mal zhotoviť a postaviť ako znamenie. Písomná informácia pre používateľa je, na rozdiel od dnešných liekov, veľmi stručná: „Ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive.“ (21,8) V čom spočíva účinnosť tohto znamenia? Samozrejme, že v Božej moci, ale aj vo viere človeka. Pohryzeným malo pripomenúť to, čo už videli v Egypte, a čo sme si spomínali na začiatku pri Mojžišovi a jeho drevenej palici; had (Egypt) je premožený, je pod kontrolou (porov. Heller, Ohniví hadi, s. 40). A my k tomu dodajme, že ho netreba privolávať a dávať mu priestor.

Dobrá správa Starého zákona je, že Pán Boh má moc nad hadom, a navyše ju zdieľa s človekom – Mojžišom. Keď sa modlíme krížovú cestu, pred každým zastavením opakujeme refrén: lebo si svojím krížom vykúpil svet. Svet, v ktorom žijeme, je vykúpený Ježišom Kristom. On je aj náš Vykupiteľ. Pohľad na kríž, a každé prežehnanie sa, nech nám dnes pripomína Božiu lásku, ktorá nás uzdravuje. Prosme, aby nás všetkých Ježiš uzdravoval svojou milosrdnou láskou.

Foto: Yøe Kovalík
Hudba: BCC Worship – Daj mi vieru
Literatúra: Heller, J. Ohniví hadi. In Hlubinné vrty. Kalich : Praha, 2008.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *