Zachejova nedeľa (Lk 19,1-10)

tax-collectorJežiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lk 19,1-10)

Lukášovo rozprávanie o Ježišovej ceste do Jeruzalema je prepletené stretnutiami. Keď vchádza do Jericha zastaví sa pri strome a volá hlavného mýtnika Zacheja. Je dôležité si všimnúť, že Zachej túžil vidieť Ježiša z tváre do tváre! Nachádzame teda dvojitú dynamiku: Zachej chce vidieť Ježiša a urobí všetko, čo je v jeho silách. Ježiš odpovedá na toto hľadanie. Toto stretnutie alebo skôr Zachejova odpoveď je osudová.
Zachej – hebr. zaka´i znamená „nevinný, čistý“. Jeho meno bolo úplne poškvrnené pre zamestnanie a spôsob akým bohatol. Rimania mali zavedený dobre premyslený systém výberu daní. Potom, čo sa spočítalo obyvateľstvo podmaneného regiónu a zaevidoval sa aj majetok, bola vyrúbaná daň. Avšak „daniari“ mali voľné ruky brať percentá pre seba. Podstatné bolo odovzdať Rímom žiadanú sumu. Rím vedel o tejto korupcii a toleroval ju.
Rímsky systém spočíval na troch pilieroch vyberania a spracovania daní. Najvyšší boli magistrati v Ríme, akoby ústredný daňový úrad, kde prichádzali dane z celého Impéria. Potom boli „národné“ pobočky. Viedli ich submagistrati, ktorých priamymi podriadenými boli portitores alebo vyberači daní. Zdá sa, že Zachej je hlavou týchto vyberačov daní. A tým pádom dôležitá a nenávidená osoba zároveň.
Dane v Palestíne sa platili nasledovne: každý človek zaplatil 1% ročného príjmu, okrem toho daň z importu (prichádzali ste do mesta na trhovisko, zaplatili ste daň za to, čo prinášate) a exportu (odchádzali ste z trhoviska alebo odnášali ste si kúpený tovar, znova daň), daň z úrody (1/10 pšenice, 1/5 z vína, ovocia a olivového oleja), daň z predaja, daň z nehnuteľností, ba dokonca aj daň pre výnimočné prípady. Dane a poplatky sa vyberali za použitie mosta alebo cesty.
Bohatstvo Jericha spočívalo v jeho strategickej polohe ako križovatka obchodných ciest zo severu smerom do Jeruzalema a z východu do Jeruzalem a ďalej k pobrežiu Stredozemného mora. Tadeto prechádzali aj karavány až z ďalekej Indie, ktoré sprevádzali Nabatejci. Okrem toho obchodovanie s balzamom bolo jedným z dôležitých zdrojov príjmu. Takže bolo z čoho vyberať.
Ak si spočítame všetky detaily, v Zachejovej hlave mohol vyjsť veľmi negatívny výsledok: ja som z pohľadu Božej spravodlivosti označenej v Tóre (5 kníh Mojžišových) úplne bez šance. Som stratený. Uvedomoval si to? Možno áno, možno nie. Možno bol úplne závislý na peniazoch a svoje svedomie umlčiaval pôžitkom z bohatstva a ospravedlnením, že to dnes tak všade chodí…tak nemá inú možnosť. Ba dokonca tento systém toleruje samotný štát, tak načo sa nad tým pozastavovať. Veď ja za nič nemôžem. Taký je systém. Možno mu význam vlastného mena ani nikdy neprišiel na um. Stal sa pravým opakom „nevinnosti a čistoty“. Ako by sme ho nazvali dnes??
Rozprávanie je veľmi dynamické. Našu pozornosť upriamuje na samotné stretnutie Ježiša a Zacheja. V opise Zacheja (v. 2-4) sú použité dva termíny na charakterizovanie jeho osoby a zvyšok priestoru je venovaný jeho túžbe vidieť Ježiša a reálnym krokom, ktoré podnikne, aby svoju túžbu zrealizoval: beží dopredu a vylezie na strom. Na spoločensky vysokopostaveného človeka dosť nezvyčajné skutky.
Na túto jeho snahu prichádza odpoveď. Ježiš sa pozrie na neho a volá ho po mene: Zachej…k tebe musím vojsť (v.5). Vo Sv. písme „musím – dei“ sa väčšinou používa na vyjadrenie Božieho zámeru. Ježiš ako Syn človeka, Bohom poslaný Mesiáš, plní Otcovu vôľu. Na začiatku evanjelia číta v nazaretskej synagóge časť z proroka Izaiáša a jeho zmysel vzťahuje na seba (Lk 4,16-22). Milostivý rok Pána spočíva v prepustení väzňov, v prinavrátení zraku a oslobodení. Je teda súčasťou Božieho plánu vojsť k Zachejovi a k osobám jemu podobným.
Podľa Jozefa Flávia v Jerichu žilo vyše 10 000 kňazov jeruzalemského chrámu. O to väčšie prekvapenie z Ježišovho rozhodnutia ubytovať sa u hlavného mýtnika (v. 7) a nie u jedného z kňazov, ktorí patrili podľa vtedajších predstáv k morálnej elite.
Tento Ježišov postoj mení Zacheja a hlavný mýtnik prehodnotí celý svoj doterajší život. Rozdať polovicu majetku chudobným a vrátiť štvornásobok okradnutým nie je len pokus o rehabilitáciu zoči voči námietkam ľudí, ktorí sa pohoršujú (v. 7). Nezávisle na šomraní zástupu Zachej je zasiahnutý touto veľkou náklonnosťou Ježiša voči nemu samému, človeku poškvrnenému, a práve toto spôsobuje zmenu zmýšľania, postojov a skutkov (v. 8). Až táto zmena je naplnením spásy pre Zacheja, lebo aj on je Abrámovým synom (v. 9).
Čo sa stalo so Zachejom potom? Klement Alexandrijský v spise Stromata ho spomína ako Zacheja s prímením Matej, ktorý bol zvolený na Judášovo miesto (ApSk 1,21-23) a Apoštolské konštitúcie hovoria o Zachejovi Mýtnikovi ako prvom biskupovi Cezarey. Zachej sa so všetkou pravdepodobnosťou pridal k Ježišovým učeníkom a mal podiel na ohlasovaní evanjelia o milosrdnom Bohu, ktorý sa sklonil k hriešnikom.
Zachej chcel vidieť Ježiša a nehanbil sa pre to niečo urobiť. Ježiš odpovedá na toto hľadanie a prichádza k nemu. Toto stretnutie, skúsenosť z prítomnosti, ktorá neodsudzuje a nezavrhuje, spôsobí zmenu zmýšľania a postojov. Nielen teoreticky, ale prakticky. Zmena, ktorú spôsobilo stretnutie vedie potom k službe: vrátim, rozdelím a podľa Tradície aj v službe ohlasovania evanjelia.

Róbert Jáger, 2016

Ilustrácie: http://www.bible-history.com/sketches/ancient/tax-collector.html

Prezentačná ilustrácia: http://trinityrutland.blogspot.sk/2012/09/the-tax-collector-saint.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *