Zjavenie Pána – slovo k evanjeliu

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
(Mt 2,1-12)
Misia mudrcov od východu bola úspešná. Vyzvaní hviezdou na východe prišli, aby sa poklonili novonarodenému kráľovi (Mt 2,2) a tento cieľ aj dosiahli, keď vedení hviezdou vošli do domu, videli dieťa, padli na zem a klaňali sa mu (Mt 2,11). Herodes sa tiež hral na mudrca, aj on sa mu chcel ísť pokloniť (Mt 2,8), ale nie aby Dieťa obdaroval, ale aby ho zmárnil. Všetko teda v tomto príbehu smeruje k poklone novonarodenému židovskému kráľovi, inými slovami Mesiášovi, ktorý má nastoliť nový vek pokoja a spravodlivosti.
Pozorný čitateľ si všimne, že celý príbeh je evanjelistom Matúšom veľmi dobre vyrozprávaný. Začína predstavením počiatku misie mudrcov a ich cieľa nájsť novonarodeného kráľa a pokloniť sa mu (Mt 2,1-2). Hneď za tým sa osud tejto misie delí do dvoch zrkadlových etáp. V prvej etape sa im stráca hviezda a v Jeruzaleme zaparkujú u židovského kráľa Herodesa. Opisuje sa tu úžas a prekvapenie Herodesovho dvora z tejto návštevy a jeho vypytovanie sa veľkňazov a zákonníkov ako aj samotných mudrcov. Tento Herodesov výskum končí vyjadrením jeho túžby ísť sa mu pokloniť. Je to však falošná túžba, pretože Herodes nie je skutočný židovský kráľ, ale jeho nepriateľ. Nie je ani Žid a kráľom sa stal len vďaka intrigám na rímskom dvore a bol úplne v službách rímskej moci. V tomto bode sa zdá, že misia mudrcov bude neúspešná, lebo na ceste k novonarodenému Mesiášovi sa stretli s falošným Mesiášom. Na druhej strane pozitívom je informácia, ktorú tam získali a ktorá nepochádza od Herodesa, ale z Písma: Mesiáš sa má narodiť v Betleheme.
V druhej časti rozprávania nasmerovaní Písmom a znovu sa objavujúcou hviezdou sa bez vypytovania dostávajú ku skutočnému kráľovi a Mesiášovi. Podobne ako bol prekvapený Herodesov dvor v predchádzajúcej časti, tak teraz sú prekvapení mudrci a plní radosti sa klaňajú pravému Mesiášovi. A podobne ako z informačných zdrojov, ktoré mal Herodesov dvor k dispozícii dostali mudrci dôležité údaje pre svoju cestu, tak teraz oni otvárajú pokladnice a obdarúvajú novonarodeného kráľa. Tento dar je zároveň aj prejavom ich túžby získať si jeho priazeň. Stretnutie so skutočným kráľom má ešte ďalší pozitívny efekt: dostávajú pokyny vo sne podobne ako Jozef – ktorý patrí k Mesiášovým najbližším – a preto už dokážu odhaliť falošného kráľa a vyhnúť sa mu na ceste do svojej krajiny.
© Štefan Novotný 4.1.2013