Zoslanie Svätého Ducha (Gal 5,16-24)

IIpentecost16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. 17 Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. 18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.
19A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.
22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. (Gal 5,16-24)

Grécky text v 16.verši hovorí πνεύματι περιπατεῖτε – pneumati peripateite – kráčajte s Duchom, v Duchu, skrze silu Ducha. Preklad „žite duchovne“ je síce dobrý, ale nie najlepší. Stráca sa totiž vedomie, že ide o Ducha ako osobu, tretiu osobu Trojice. Do protikladu ku „kráčaniu v Duchu“ Pavol kladie „žiadosti tela“ a to v tejto štylistickej väzbe: žiadostivosť tela nebudete uskutočňovať. Pričom ἐπιθυμίαν σαρκὸς – epithymian sarkos – žiadosť tela nesie význam egoistickej seba strednosti, absolútneho upriamenia sa na seba a svoje túžby, predstavy, vízie bez pohľadu a ohľadu na iných. V gréckej väzbe je dôraz na túžbu tela. καὶ …οὐ μὴ τελέσητε – kai ….ou me telesēte je emfatické a treba čítať ako a tak (určite) nebudete spĺňať (napĺňať, uskutočňovať).
V gréčtine celý verš znie takto: Kráčajte v Duchu a tak (určite) žiadostivosť tela nebudete uskutočňovať!

Takto si môžeme urobiť „vysvetľujúce čítanie“: Kráčajte v Duchu a následne budete oslobodení od tlaku egoizmu. Žiadostivosť egoizmu nebudete uskutočňovať. Lebo ego si žiada to, čo je proti Duchu. A Duch zasa si žiada čo je proti egoizmu. Takto prebieha vo vás boj a vy sa zmietate medzi egom a jeho túžbami a volaním Ducha.
Ak si chceme rýchlo skontrolovať, kde sme v tomto boji alebo duchovnom raste, stačí si prečítať zoznam prejavov ega a prejavov Ducha:

Ego – smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné (19-21a)
Duch – láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť (22-23)

A Pavol pokračuje, že „tí, čo patria Kristovi“ (v. 24), teda tí, čo uverili v Krista; čo sa spoliehajú na neho; čo sa opreli o neho; títo ukrižovali egoizmus. Sloveso ukrižovali je v aoriste, čo znamená, že ukrižovanie sa uskutočnilo v istý determinovaný moment ako zavŕšený dej. Ako by sme povedali „raz a navždy“. V tom istom momente samotné sloveso odkazuje na bolesť. Ukrižovať je bolestivý, veľmi bolestivý proces. Dnes by sme asi povedali „odstrihnúť, odrezať“ egoizmus.
Význam Pavlovej vety (jeho ilokučná sila) spočíva vo výzve urobiť to! Ukrižovať egoizmus, aby sme sa oslobodili od vnútornej rozpoltenosti. Zároveň však odhaľuje náš vlastný stav: mnohokrát sme to urobili iba polovičato, mnohí to ani neurobili a dávajú zelenú egu. A presne kvôli tomuto hľadajú iné a nachádzajú iba „dočasné riešenia“ – chvíľkové radosti v podobe citovej pohody, povrchných zážitkov, atd. Spoločným menovateľom všetkých týchto náhradných riešení je, že trvajú iba chvíľku a znova sa treba naháňať, chytať ďalšie zážitky. Zlom príde, lebo každé iné riešenie ako spoľahnúť sa na Krista a ukrižovať vlastný egoizmus zlyhá. Zlyhá vo chvíli „osobnej katastrofy“ : môže ísť o smrť milovanej osoby, o ťažkú smrteľnú chorobu, rozpadnutie vzťahu alebo strata existenčných istôt… náhradné riešenia nepodržia človeka!

Preto je dnešný sviatok – sviatok Zoslania Svätého Ducha – novou príležitosťou pozrieť sa na seba a urobiť kontrolu „technického stavu“ a kontrolu „emisií“:
– kde som v procese rastu?
– kontrolujem sa vôbec po duchovnej stránke? Alebo len podčiarkujem hriechy a chyby iných???
– čo „vychádza“ zo mňa do okolia, aký typ „emisií“ vypúšťam? (porov. ovocie tela a Ducha)
– obraciam sa na Ducha a prosím o svetlo vidieť seba? Alebo prosím o vyriešenie mojich potrieb bez budovania osobného vzťahu?

Apoštol Pavol v liste Rimanom (8,12-15) ponúka konkrétne riešenie:

12 A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. 13 Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. 14 Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. 15 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“

Presvedčme sme teda na vlastnej koži o moci Ducha. Označ si jeden skutok tela, s ktorým zápasíš alebo ktorý v tebe je veľmi silný. Zastav sa a v tichu začni prosiť Ducha o pomoc. Začni ďakovaním, že ti to ukázal. Potom vyznaj, že nevieš si s tým rady a pros, aby sa prejavil. Ak to urobíš „raz a navždy“ – vážne a seriózne, začne ťa meniť. Sám uvidíš ako si začínaš uvedomovať ako veľmi na teba pôsobí „skutok tela“ a ako ťa postupne Duch učí oslobodzovať sa!

Róbert Jáger, 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *