26. nedeľa rok C – pohľad ekonóma

26_cezrok_C_ek (720x480)Po prečítaní tohto evanjelia by sa mohlo zdať, že nie je správne byť bohatým – majetným človekom. Kto povrchne prečíta toto evanjelium, mohol by konštatovať, že chudobný sa dostane do neba hneď a bohatý sa do neba nedostanie vôbec.  Ale tu je potrebné ísť do hĺbky. Pápež Lev XIII. vo svojej encyklike Rerum novarum hovorí o povinnostiach medzi pracujúcimi a zamestnávateľmi podľa spravodlivosti nasledovne: „Na prvom mieste celé kresťanské učenie, ktoré Cirkev vynakladá a opatruje, má mimoriadnu moc zmierniť a umožniť dohodu medzi bohatými a proletármi tým, že jedným i druhým pripomína ich vzájomné povinnosti, počnúc od tých, ktorými ich zväzuje spravodlivosť. Záväzky spravodlivosti, ktoré sa vzťahujú na proletára a robotníka, sú tieto: vykonávať úplne a verne prácu, ktorá bola slobodne a rovnoprávne dohodnutá; nespôsobovať ujmu na majetku ani urážku osobe zamestnávateľa; pri obrane svojich práv sa zdržať násilných činov a nikdy ju nikdy nezvrhnúť na vzburu; nespolčovať sa so zlými ľuďmi, sľubujúcimi veľké veci, ktorých plodmi sú len zbytočné vytriezvenia a ničivé straty. Kapitalistov a zamestnávateľov sa týkajú tieto záväzky: nedržať robotníkov v stave otroctva; rešpektovať ich ľudskú dôstojnosť, zušľachtenú kresťanským charakterom. Z pohľadu rozumu a viery nie práca ponižuje človeka, ba, naopak, ho povyšuje tým, že ho uschopňuje vlastnou činnosťou sa čestne uživiť; to, čo je skutočne nehodné človeka, je zneužívať ho ako vec s cieľom zbohatnutia, nevážiť si ho viac, ako je hodnota jeho svalov a síl. Podobne je zakázané mať u proletárov ohľad na náboženstvo a na duchovné dobrá. Je teda povinnosťou zamestnávateľov ponechať robotníkovi pokoj a čas, ktorý postačuje na vykonanie náboženských povinností; nevystavovať ho pokušeniam, ktoré by ho mohli pokaziť, a nebezpečenstvám pohoršenia; neodvádzať ho od rodinného ducha a od záľuby v sporení; nenútiť ho k prácam, ktoré sú neprimerané jeho silám a nevhodné pre jeho vek a pohlavie. Odoprieť spravodlivú mzdu je ťažkým  hriechom. Tou najdôležitejšou z ich povinností je dať každému spravodlivú odmenu. Rozhodovať sa o nej na základe  spravodlivosti je podmienené mnohým okolnostiam, avšak vo všeobecnosti nech si kapitalisti a zamestnávatelia pamätajú, že ani božské, ani ľudské zákony nedovoľujú pre vlastný prospech utláčať núdznych a nešťastných a zarábať na biede blížneho. Odoprieť spravodlivú mzdu je tak ťažký hriech, že volá po pomste pred Božím súdom.“ (Lev XIII. – Rerum novarum) Pápež túto encykliku vydal v roku 1891 a aj dnes môžeme povedať, že je stále aktuálna. Iste sa zmenili niektoré vzťahy a pomery, avšak jej aktuálnosť je jasne viditeľná. Dnes však pribúdajú ďalšie fakty. Jedným z nich je napríklad štrajková pohotovosť zo strany zamestnancov a odborárov v rôznych odvetviach hospodárstva. Keď sa ekonomika štátu nachádza v zložitej ekonomickej situácii, ktorá hraniční s viac ako 50 % zadlženosťou, je správne ísť do štrajku a zvyšovať tak zadlženosť krajiny? V tomto čase síce mzdy porastú, ale na úkor budúcich generácií. Na druhej strane, ak vládni, štátni a verejní predstavitelia nesprávne nakladajú z majetkom, nie je zodpovednosť za tento stav aj na rozhodnutiach voličov? Ďalším z príkladov je napríklad poberanie sociálnych dávok a iných výhod. Ak chudobní ľudia využívajú svoju chudobu na poberanie týchto dávok a sami nič nerobia preto, aby sa z tejto chudoby dostali, či je to správne? Je zodpovedné spoliehať sa len na štátne istoty? Zodpovedný človek musí sám zobrať zodpovednosť za svoje konanie. V našej spoločnosti je veľa ľudí, ktorí tvrdia, že sa o nich má postarať niekto iný. Bežne počujeme vetu: Spravilo sa to samo. Rozvoj je podmienený osobnou zodpovednosťou za svoje konanie. Nečakajme, kedy sa začne ten druhý správať zodpovedne, ale začnime každý od seba. Naše postoje môžu pozitívne ovplyvniť našu spoločnosť bez ohľadu na medializáciu. A to sme mohli vidieť aj v predchádzajúcich dňoch počas akcie Národný pochod za život a môžeme to sledovať aj pri iných aktivitách a podujatiach. Múdrosť človeka sa nemeria vzdelaním, ale predovšetkým jeho hodnotami a postojmi. Túto vetu potvrdzuje aj dnešné evanjelium, ktoré jasne hovorí o postojoch a hodnotách boháča i chudobného.

© Jaroslava Kmecová, 22. 09. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *