3. nedeľa cez rok A -slovo k evanjeliu (Mt 4,12-23)

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.
(Mt 4,12-23)
Prvou otázkou, ktorá nám môže skrsnúť v mysli pri čítaní tohto evanjeliového úryvku môže byť: Odkiaľ sa Ježiš odobral do Galiley? Hneď naporúdzi je odpoveď, že veď predsa z Nazareta, lebo hneď ďalší verš pripomína, že opustil Nazaret a prišiel bývať do Kafarnauma. Ak však vieme, že Nazaret bol takmer v srdci Galiley – hlavné mesto tejto provincie Seforis ležalo približne 7 km severne od Nazaretu –  tak stojíme pred zaujímavou záhadou.
Máme pred sebou viaceré Ježišové pohyby. Vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcej kapitole sa hovorí o Ježišovom krste v Judsku, je pravdepodobné, že prvým pohybom je Ježišov presun z Judska od Jordánu do Galiley do Nazareta.
Hneď nato však evanjelista pripomína, že Ježiš sa v rámci Galiley neusadzuje v meste Nazaret, ktoré poznal a ktoré poznalo jeho, ale sme svedkami druhého Ježišovho pohybu, ktorým je presun z centrálneho Nazareta ku Genezaretskému jazeru do Kafarnauma na severovýchodnú hranicu Galiley.
Tu sa v Matúšovej správe Ježišov pohyb zastavuje z dvoch dôvodov.
Prvým je charakter „krajiny v temnotách“ ako je opísaný Kafarnaum a jeho okolie. Je to odkaz na splnenie starozákonného proroctva o veľkom svetle v temnom kraji pohanov na bývalom území izraelských kmeňov Zabulon a Neftali, ktoré je predovšetkým starozákonným programom Ježišovej činnosti. Zmysel je asi tento: Ježiš prichádza vrátiť spohanštený národ späť k Bohu. V tomto nadväzuje na službu Jána Krstiteľa. Vystihuje to aj Ježišovo ohlasovanie: „Robte pokánie, priblížilo sa nebeské kráľovstvo!“
Druhým dôvodom Ježišovho zastavenia je povolávanie učeníkov v Kafarnaume. Im a na nich Ježiš ukazuje čo to znamená vstúpiť do nebeského kráľovstva. To je už niečo nové, čo u Jána Krstiteľa nemá paralelu a čo sa začína šíriť Galileou. Znova sa teda Ježiš dáva do pohybu, tentoraz spolu s učeníkmi. Opúšťa Kafarnaum a chodí po celej Galilei ako to čítame v tomto úryvku.
Keď si však pozrieme aj ďalšie verše, nájdeme tam aj iný pohyb a tým je pohyb zástupov za Ježišom: „Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.“ (Mt 3,24-25).
Ježiš dal zvesťou o prichádzajúcom nebeskom kráľovstve do pohybu nielen svojich učeníkov, ale spolu s nimi aj Galileu a ďalšie regióny vtedajšieho Izraela. Je to elegantný kontrast s obrazom ľudu, ktorý sedí vo tmách. Po stretnutí s Ježišom sa mení na ľud, ktorý vstáva a dáva sa do pohybu. Veľké svetlo – Ježiš – chce zažiariť aj do našich tmavých izieb, zdvihnúť nás zo stoličiek a dať nás do pohybu.

© Štefan Novotný 23.1.2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *