4. veľkonočná nedeľa – uzdravenia ochrnutého (Jn 5, 1-15)

 

1 Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. 3 V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. 4 (…ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba.) 5 Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. 6 Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ 7 Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ 8 Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ 9 A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, 10 preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ 11 Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: „Vezmi si lôžko a choď!“ 12 Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: „Vezmi a choď?“ 13 Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. 14 Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ 15 A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. (Jn 5,1-15)

Na sever od niekdajšieho jeruzalemského chrámu ležal rezervoár vody nazývaný „rybník Bethesda“. Jeho vody využívali nielen pre chrám, ale aj ľudia zo samotného mesta. Vsuvka (verš 4), ktorý sa nenachádza vo väčšine starých rukopisov – a preto Medzinárodná komisia textovej kritiky ho dáva do úvodzoviek, čo znamená, že nevieme, či patrí k originálu alebo nie – nám spätne vysvetľuje, prečo sa v okolí Bethesdy nachádzalo toľko chorých ľudí. Očakávali zázračné uzdravenie. Historicky sa v týchto vodách umývali baránky používané pri obetiach v chráme. Obete prinášali obetujúcim uzdravenie a očistu od hriechov. Odtiaľ pochádza zrejme vedomie uzdravujúcej sily vody. Pri vykopávkach sa našiel systém kúpeľného komplexu, čo len potvrdzuje ľudovú predstavu. V II. storočí po Kristovi tu Rimania vybudovali chrám zasvätený Serafisovi, grécko-egyptskému bohu uzdravenia.
Ak sa vrátime k Bethesde, chorí ľudia urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby sa ich vlastný stav zlepšil. Úplne logicky môžeme uvažovať, že navštívili aj lekárov, tak ako to urobila žena s krvotokom (Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok; minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. Lk 8: 43). Určite skúšali všetko možné a posledná šanca bola voda rybníka pri zvírení.
Muž, ktorý trpel už 38 rokov, nemal šancu sa dostať do vody ako prvý. Ježiš sa nad ním zľutuje a uzdraví ho. Bethesda totiž hebr. znamená „Dom milosrdnej lásky“ alebo „Dom milosrdenstva – zľutovania“ (od hebr. bet – dom a chesed – milosrdná láska). Teda nie voda alebo anjel, ale Ježiš sa zľutúva a uzdravuje. Ba dokonca historicky ani nemáme záznamy o tom, že by voda aj reálne uzdravovala. Skôr to bola túžba ľudí a ich očakávanie. Miestom milosrdenstva sa toto miesto stáva kvôli Ježišovej prítomnosti.

V tejto súvislosti mi prichádza na um všetko to ľudské snaženie o uzdravenie. Počnúc lekárskou vedou až po šamanizmus a kadejakú ezoteriku. V človeku je potreba a túžba po skvalitnení vlastného života. Po uzdravení či fyzickom, psychickom alebo duchovnom. Problém však vidím v spôsobe. Veľmi rozšíreným je uzdravovanie v systéme čakry, reiky alebo tajné učenie o anjeloch. Dovoľte mi preto trošku zafilozofovať, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti.
Nepochybne ľudia majú rôzne dary a môžu mať dar uzdravovať. Nepochybne existujú energetické centrá a kolobehy ľudského tela. Nepochybne existujú anjeli, ktorí majú poverenie i moc od Boha uzdraviť. V Biblii známym anjelom uzdravovania je Rafael (Hebr. „Boh uzdravuje“ alebo „Je to Boh, kto uzdravuje!“). Sprevádza Tobiáša na jeho ceste, chráni ho a uzdravuje všetkých, ktorí to potrebujú. (kniha Tobiáš).
Ako však rozpoznať, čo je od Boha a čo nie je? Ak sa zastavíme pri anjeloch, potom kľúčom nie je moc uzdravovať alebo konať zázraky. Nie je to ani lekársky potvrdený zázrak na príhovor alebo mocou anjela. Jediným kľúčom ostáva, či tento anjel privádza k Bohu Izraela, k Jahwemu, k Bohu Abraháma, Izáka a Jakuba, k Bohu, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych alebo nie. Toto je jediný kľúč. Kde je v tom logika?
No predsa „anjel“ – gr. angelos je „Bohom poslaný“, ten, čo koná nie z vlastnej iniciatívy, ale na príkaz Boha. Boh Izraela je Jahwe, t.j. Živý, Žijúci, Prítomný. On je prameňom života a on posiela anjela. Spätne anjeli privádzajú ľudí k tomu, aby objavili tento Prvopočiatok a ďakovali mu. Stačí si prebehnúť stránky Biblie. Anjel zakaždým koná z poverenia a podčiarkuje, komu patrí vďaka (Tobiáš 12:6.15):
6 Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im: „Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky….15 Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.“
Totiž nepochybne existuje aj svet temna, ktorý sa „hrá“, napodobňuje svet svetla. To, čo kresťania nazývajú anjeli a padlí anjeli, alebo démoni. Žijú v temnotách. Kniha Genezis popisuje, že ešte pred stvorením fyzického svetla Boh oddelil „svetlo od tmy“ (Gen 1: 2-5; fyzické svetlo je až Gen 1:14-18). Nevieme presne, čo sa tam stalo, ale podstatné je, že židovstvo aj kresťanstvo ukazuje na tieto dva rozdielne svety. Svet temna prehral, lebo Kristus zlomil moc smrti i podsvetia. Pavol v liste Solúnčanom hovorí, že nám nevládne noc, sme deťmi svetla ( 1Sol 5: 5 Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.).
Ale svet temnoty pôsobí ďalej tam, kde sa mu človek otvorí. My sme slobodné bytosti a našu slobodu Boh rešpektuje. Preto je namieste veľká opatrnosť. Už aj v Egypte dokázali mágovia urobiť to isté, čo Mojžiš: Pán prikázal Mojžišovi aj toto: „Povedz Áronovi: „Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanále a rybníky a priveď žaby na egyptskú krajinu!“ 2 I vystrel Áron ruku nad egyptské vodstvo a tu povyliezali žaby a pokryli egyptskú krajinu. 3 Ale aj zaklínači svojimi čarami urobili to isté. Aj oni priviedli žaby na egyptskú krajinu. (Ex 8:1-3)
Teda aj temnota dokáže robiť zázraky a uzdravovať. Otázkou zostáva za akú cenu???? Počas cesty po Izraeli som mal tú „česť“ stretnúť takýchto ľudí. Oháňali sa anjelmi a uzdraveniami. Bol som svedkom toho, ako uľavili človeku. Ale vo chvíli, keď som začal rozprávať o smrti a vzkriesení, o vďaky vzdávaní Ježišovi, znervózneli. Nechceli ani počúvať. Keď sa čítalo Písmo v autobuse, hneď boli tieto osoby prvé do nemiestneho rozhovoru, ktorý všetkých rušil. Tieto veci ich rušili a vadili im. Prečo? Prečo je to tak? Celý čas mi to chodilo mysľou. Ak sú to anjeli od Boha – ako tvrdili – prečo Bohu nevzdali vďaku? Prečo sa mu neklaňali a neprivádzali aj týchto „obdarených“ k poklone…..odpoveď je jednoduchá. Lebo neprišli od Boha. A ani k nemu neprivádzajú. Sú falošní anjeli………… hrajú hru „niečo za niečo“.

Nechcem sa rozpisovať o ľuďoch, ktorí na toto doplatili. Ako sa títo „uzdravujúci anjeli“ prejavili a nakoniec vyfarbili. Nechcem ani hovoriť odkiaľ toto všetko pochádza a akou formou sa k nám tlačí tento typ „poznania“. Každý je rozumný a vie si spočítať veci. Ide mi skôr o pravé uzdravenie. Boží anjel nielen privádza ku Kristovi ako Pánovi, ale vedie aj k ozajstnej slobode a otvorenosti. Nič netreba tajiť, jediný záväzok je vďačnosť Bohu, ktorá sa prejaví v ochote obetovať sa za iného človeka. Prítomnosť Božieho anjela a Ducha Svätého sa prejavuje v sile „obetovať sa a znášať krivdy“.
Ježiš sa chce skloniť ku každému človeku a v živote každého chce vytvoriť „Dom milosrdenstva“ – Bethesdu. Len to musí chcieť aj človek. Tak ako tento chromý, ktorý sa dal „do reči“ s Ježišom a vyjavil mu svoje trápenie. A Ježiš ho uzdravil. Zvyšok je falošná hra na „svetlo“ a veľmi nebezpečná cesta. Lebo títo pseudoanjeli neprivádzajú k Ježišovi, ale odvádzajú od neho. Skúste si otvoriť oči a sledovať vo vašom okolí tento princíp. Zistíte zaujímavosti. A rovnako sa skúste obrátiť k Ježišovi a tiež sa vám otvoria oči a zažijete veľmi zaujímavé veci.
Chceš teda naozaj ozdravieť?
©róbert jáger

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *