Nedeľa Krista kráľa – pohľad ekonóma

34_cezrok_C_ek (720x481)V dnešnom evanjeliu zaznievajú slová ukrižovaného: „Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili.“ Človek vie, že na tejto zemi neexistuje spravodlivosť pre všetkých, pretože človek je hriešny. Hriech mu nedovoľuje túto spravodlivosť sám od seba dosiahnuť. K tomu, aby človek sa učil spravodlivosti, potrebuje nielen svoje sily, ale aj Božiu milosť. Zo Svätého Písma a aj zo životopisov mnohých svätých poznáme ľudí, ktorí boli označovaní slovom „spravodlivý“.  Akými sa stávame my, ľudia žijúci v tomto storočí? Sú nám známe príkazy: Nepokradneš! Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu! A mohli by sme  pokračovať ďalej. Tieto príkazy sa priamo dotýkajú aj oblasti ekonomiky. Študenti a pracujúci by sa na problém spravodlivosti mali pozrieť z pohľadu svojich postojov, z oblasti ekonomiky, z oblasti etiky a morálky. V nasledujúcej časti sú predložené niektoré otázky na zamyslenie.
Otázky na zamyslenie pre študujúcich ľudí:
–   Pristupujem k štúdiu, ktoré študujem zodpovedne tak, aby som sa tým odvďačil ľuďom, ktorí mi ho platia?
–   Pristupujem k štúdiu zodpovedne, pretože to tvorí základ pre výkon môjho budúceho povolania, ktoré má byť prínosom nielen pre mňa, aj pre spoločnosť?
–   Každú knihu, pero, pomôcku, ktorú si kúpim používam efektívne tak, aby mi vydržali čo najdlhšiu dobu?
–   Nemám prehnané nároky na stravu, bývanie, cestovanie, internet, telefónne a iné služby spojené so štúdiom?
–   Obliekam sa vhodne, primerane a cenovo prijateľne k svojmu statusu študenta?
–   Obliekam sa vhodne na prednášky, skúšky, cvičenia a iné aktivity na akademickej pôde? Obliekam sa primerane vzhľadom k udalosti, počasiu, móde, elegancii? Vyberám si veci, ktorých cenu si môžem dovoliť zaplatiť a nezaťažím tým nadmerne mojich dobrodincov (rodičov, priateľov, príbuzných,…)?
–    Plním si všetky povinnosti voči dlžníkom, dodávateľom a iným skupinám tak, ako to máme dohodnuté?
Otázky na zamyslenie pre pracujúcich ľudí:
–    Aký mám postoj k práci? Beriem prácu iba ako nutné zlo alebo naopak prácu beriem ako činnosť, ktorá mi pomáha zdokonaľovať sa a prináša pozitíva pre mňa a pre spoločnosť?
–    Vnímam ľudí, ktorí mi dávajú prácu ako mojich chlebodarcov a som voči nim seriózny a zodpovedný? Vnímam ľudí, ktorí pre mňa pracujú, ako mojich kolegov, ktorí v náš vzájomný prospech vykonávajú svoju činnosť na základe svojich vedomostí, zručností, schopností a praxe?
–    Materiál a iné zdroje, ktoré pri svojej práci potrebujem, využívam hospodárne, efektívne, účelne a účinne?
–    Neustále pracujem na svojom zdokonaľovaní v usilovnosti, zodpovednosti, pracovitosti, slušnosti a vzdelávaní?
–    Zarobené peniaze používam na pokrytie výdavkov pre seba a svoju rodinu?
–    Pamätám aj na finančnú a inú pomoc pre ľudí nachádzajúcich sa v biede alebo nachádzajúcich sa v zložitých životných situáciách?
–    Platím zákonom stanovené dane a iné odvody, tak ako mi to ukladajú zákony?
–    Plním si všetky povinnosti voči dlžníkom, dodávateľom a iným skupinám tak, ako to máme dohodnuté?
K tomu, aby sa človek zdokonaľoval a napredoval, potrebuje si neustále spytovať svedomie. „Na prvom mieste celé kresťanské učenie, ktoré Cirkev vykladá a opatruje, má mimoriadnu moc zmieriť a umožniť dohodu medzi bohatými a proletármi tým, že jedným i druhým pripomína ich vzájomné povinnosti, počnúc od tých, ktorými ich zaväzuje spravodlivosť. Záväzky spravodlivosti, ktoré sa vzťahujú na proletára a robotníka, sú tieto: vykonávať úplne a verne prácu, ktorá bola slobodne a rovnoprávne dohodnutá; nespôsobovať ujmu na majetku ani urážku osobe zamestnávateľa; pri obrane svojich práv sa zdržiavať násilných činnou a nikdy ju nikdy nezvrhnúť na vzburu; nespolčovať sa so zlými ľuďmi, sľubujúcimi veľké veci, ktorých plodmi sú len zbytočné vytriezvenia a ničivé straty. Kapitalistov a zamestnávateľov sa týkajú tieto záväzky: nedržať robotníkov v stave otroctva; rešpektovať ich ľudskú dôstojnosť, zušľachtenú kresťanským charakterom. Z pohľadu rozumu a viery nie práca ponižuje človeka, ba, naopak, ho povyšuje tým, že ho uschopňuje vlastnou činnosťou sa čestne uživiť; to, čo je skutočne nehodné človeka, je zneužívať ho ako vec s cieľom zbohatnutia, nevážiť si ho viac, ako je hodnota svalov a síl.“ (LEV XIII. – Rerum novarum) Tieto slová Leva XIII. sú aj dnes veľmi aktuálne. Ak od iných očakávame spravodlivý pohľad na nás samých, je potrebné, aby sme aj my sa takými usilovali byť. Žijeme krátky život na tomto svete, oproti času, ktorí budeme prežívať vo večnosti. Je na každom z nás, ako sa rozhodneme žiť a aké postoje zaujmeme voči štúdiu, práci atď. Neustále si pripomínajúc slová zločincov na kríži, obnovujme našu snahu po spravodlivosti a zdokonaľovaní sa.

© Jaroslava Kmecová, 17. 11. 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *