2. nedeľa cez rok A – slovo k evanjeliu (Jn 1,29-34)

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“
Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

(Jn 1,29-34)

V Jánovom evanjeliu je veľmi dôležité vydávanie svedectva. Svedectvo Jána Krstiteľa sa dvakrát spomína už v prológu na začiatku evanjelia (Jn 1,6-8; 15) a potom podrobnejšie v tejto stati. Evanjelista ho uvádza ako následok toho, čo Ján Krstiteľ videl. Možno sa pýtať, čo teda Ján Krstiteľ videl? Odpoveď je uvedená v stati a to veľmi krátko a stručne: Ján Krstiteľ videl Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a spočinul na Ježišovi. Táto skúsenosť Jána Krstiteľa nemusela byť celkom súkromná, keďže zo správ ostatných evanjelistov sa dá usudzovať, že to mohli vidieť viacerí. Ale len Ján Krstiteľ vydal svedectvo, lebo len on mal Božiu nápovedu na začiatku svojej služby: „Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým“.

Opäť sa možno pýtať: prečo Ján Krstiteľ nepovedal o Ježišovi, že je Krstiteľom v Duchu, ale trochu nečakane vydáva svedectvo, že Ježiš je Boží Syn? Odpoveď možno nájsť jednak v zámere evanjelistu postupne, ako po schodoch, predstavovať kto je Ježiš, a preto v Jánovom svedectve to ide od Božieho Baránka, cez toho, ktorý bol prv a ktorý sa má stať známym Izraelu, až po toho, ktorý krstí Duchom Svätým a vyvrcholením je titul Boží Syn. Ale odpoveď na položenú otázku možno hľadať aj v potrebe vyznačiť cestu pre vieru učeníkov. Ján vo svojom svedectve naplnený Duchom Svätým hovorí o Kristovej obete na kríži („Baránok Boží“) o jeho zmŕtvychvstaní („je predo mnou“) a o dare Ducha Svätého („ten, čo krstí Duchom Svätým“), vďaka ktorému môže človek, ktorý verí (v Jánovom slovníku „vidí“) vydať svedectvo, že Ježiš je Božím Synom. Máme tak pred sebou Jánovo svedectvo ako prototyp svedectva učeníkov.

Okrem toho sa môžme domnievať, že po Panne Márii je Ján Krstiteľ druhým človekom, ktorého Ježiš pokrstil Duchom Svätým. A tak ako predchádzajúca nedeľa nesie názov „Nedeľa Pánovho krstu“, túto nedeľu môžme nazvať nedeľou Jánovho krstu. A pri všetkej našej skromnosti hodno dodať, že by sme nemali mať ďaleko od Jánovho svedectva.

Štefan Novotný, 15.1.2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *