Obetovanie Pána – slovo k prvému čítaniu (Mal 3,1–4)

Toto hovorí Pán, Boh: 1 „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. 2 Kto však znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, až sa zjaví? Veď on je ako oheň, ktorý roztápa, a ako lúh práčov. 3 Sadne si a bude vytápať a čistiť striebro, očistí synov Léviho a zošľachtí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. 4 Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch predošlých, ako v rokoch dávnych.“

(Mal 3,1–4)

Hebrejský výraz hechal označuje kráľovský palác a tiež chrámy rôznych božstiev. Vzťahuje sa na prenosný stánok stretnutia, aj na samotný Šalamúnov chrám v Jeruzaleme. V našom čítaní ide o Pánov chrám v Jeruzaleme, ale druhý – obnovený po babylonskom zajatí. Boh doňho príde, hneď ako mu jeho anjel/posol pripraví cestu. Chce prorok povedať, že Pán nie je prítomný v chráme?

V zbierke tzv. Malých prorokov (malých rozsahom spisu, nie významom posolstva) Habakuk zdôrazňuje: „Pán však je vo svojom svätom chráme.“ (Hab 2,20), no môže sa tu myslieť na jeho sídlo v nebi. V nebeskom chráme je Boh stále, v pozemskom nie je jeho prítomnosť automatická. V čom je problém? Chrám zdanlivo plní svoju funkciu, kňazi prinášajú predpísané obety, ale spôsob, akým to robia nie je správny. Malachiáš kritizuje ich ľahostajnosť, nepoctivosť a povrchnosť. Dochádza tu k zámene; Boh prestáva byť cieľom a stáva sa prostriedkom. To je však konanie, ktoré vyháňa Boha.

Sviatok Obetovania Pána, ktorý sa slávi dnešnú nedeľu, je dňom zasväteného života. Prostredníctvom textu prvého čítania povzbudzuje všetky rehoľníčky, rehoľníkov, kňazov a v širšom zmysle slova aj každého veriaceho muža a ženu, aby zatiahli na hlbinu a vyhýbali sa povrchnosti. Ak Boh zostane cieľom (zasväteného) života, naša viera bude autentická a my sa staneme poslami, ktorí budú pripravovať cestu Pánovi k iným ľuďom. Pridanou hodnotou, ktorá nás chráni pred pýchou, je pokorné vedomie, že Božia prítomnosť nás očisťuje a zošľachťuje.

Foto: Yøe Kovalík

One Comment on “Obetovanie Pána – slovo k prvému čítaniu (Mal 3,1–4)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *